e-academia

network akademických pracovníků

Doprava a mobilita

Kompetenční tým Doprava a mobilita se věnuje společensko-vědním a interdisciplinárním aspektům udržitelné dopravy a mobility. Věnujeme se národnímu i evropskému výzkumu v oblasti dopravního chování, managementu mobility, strategickému dopravnímu plánování, podpoře alternativních druhů dopravy k dopravě automobilové, udržitelnému turismu či problematice nových dopravních služeb a smart technologií v dopravě.

Zvláštní pozornost věnujeme udržitelné městské mobilitě a strategickému dopravnímu plánování měst a vyšších územních celků. Mezi výzkumná témata z této oblasti patří mimo jiné tvorba plánů udržitelné městské mobility a institucionálních plánů mobility, ex-ante a ex-post evaluace opatření k podpoře udržitelné mobility a dopravních strategií, analýza dopadů a modelování rozvojových scénářů v udržitelné mobilitě, dopravní průzkumy, role jednotlivých aktérů a zapojování veřejnosti v procesu dopravního plánování.

Naše aktivity pokrývají základní i aplikovaný výzkum a konzultační činnost na evropské, národní i místní úrovni. Věnujeme se také popularizaci výsledků naší výzkumné činnosti a pedagogické činnosti včetně tvorby vzdělávacích materiálů pro studenty i pedagogy.

Výstupy