e-academia

network akademických pracovníků

machac

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

machac (zavináč) e-academia.eu

Jan Macháč působí jako vědeckých pracovník a manažer několika vědecko-výzkumných projektů. Je absolventem doktorského oboru Hospodářská politika se zaměřením na environmentální ekonomii a politiku.

Zabývá se především zelenou a modrou infrastrukturou, adaptací na změnu klimatu, vodním managementem, ekosystémovými službami a hodnocením dopadů regulací. Částečně je zapojen také v týmu Energetika a ovzduší. Aplikuje řadu ekonomických metod a nástrojů jako je cost-benefit analýza, analýza nákladové efektivnosti, oceňovací metody (např. výběrový experiment, meta-analýza, metoda nahrazení), optimalizační nástroje a disproporční analýza.

Autor několika certifikovaných metodik, autor a spoluautor 3 článků v časopise s impakt faktorem, 6 článků zařazených v databázích WOS a SCOPUS, dalších 20 statí v časopisech, sbornících a monografiích. Dále 45 příspěvků na konferencích tuzemských a zahraničních.

 

Funkce
  

Výzkumný pracovník, analytik, projektový manažer a vysokoškolský pedagog

Studium

2014-2018

Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium oboru Hospodářská politika (Ph.D.)

2012-2014

Vysoká škola ekonomická v Praze, Inženýrský obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)

2009-2012

Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský obor Národní hospodářství (Bc.)

Stáže

srpen 2018

Short Term Scientific Mission – Land4Flood
Wageningen University and Research, Nizozemí
Doplňkové
vzdělání

prosinec 2017

Introduction to STATA (extra-semestral course)
Vysoká škola ekonomická v Praze

červenec 2016

General English course (Kurz obecné angličtiny, B2)
Malta University Language School (Stipendium od Ministry of Foreign Affairs Malta a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)

srpen 2011

Deutsche Sprache, Literatur und Kultur (Letní škola německého jazyka a kultury, B2-C1) Frankfurt nad Mohanem,
Goethe Universität (Stipendium od DAAD)
2014 Kurzy anglického jazyka v jazykové škole Oxford House Praha (B1-B2)
2002-2011 Kurzy německého jazyka v Státní jazykové škole (B2-C1)
Vědecká
ocenění 
2018 Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia (2. místo)
2018 Finalista Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2018 (práce: Hodnocení přiměřenosti nákladů ve vodním managementu ve světle Rámcové směrnice o vodě)
2012 Finalista 19. ročníku soutěže MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální práci za rok 2012 (bakalářská práce: Komparativní analýza přístupů k hodnocení dopadů regulace RIA)
Praxe

 

od 2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., výzkumný pracovník, ekonomický analytik a projektový manažer

2014-2018

Vysoká škola ekonomická v Praze, výuka odborných předmětů: Ekonomie 1, Základy mikroekonomie, Ekonomie životního prostředí, Bakalářský seminář.

od 2013

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistent a výzkumný pracovník, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce, vedení diplomových prací

2013-2014

Vysoká škola ekonomická v Praze, pomocná vědecká síla na katedře Ekonomiky životního prostředí

2013

Quip, o.s., Externí konzultant pro oblast RIA

2011-2014

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., projektový asistent a výzkumný pracovník

2011-2014

Česko-německé fórum mládeže, o.s. (dobrovolnická činnost). Pozice (postupně): Hlavní organizátor pracovní skupiny a projektu; Místopředseda sdružení – správa financí a chodu organizace; Mentor

Členství
odborné
organizace 

od 2018

člen poradního orgánu Mezirezortní komise VODA-SUCHO

od 2015

IWRA (International Water Resources Association), člen

od 2015

mezinárodní network FLOODLAND (Land for Flood Risk Management), člen
Projekty

2018-2021

Projekt: Wat.Edu
Poskytovatel: Erasmus+
Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Pozice: Hlavní řešitel za IREAS

2018-2019

Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žákův oblasti vodního managementu
Poskytovatel: Visegrádský fond
Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Pozice: Hlavní řešitel

2018-2022

Projekt: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Vedoucí pracovního balíčku WP3, řešitel a analytik

2017-2019

Projekt TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech
Poskytovatel: TAČR, 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Hlavní řešitel, manažer a analytik

2017-2020

Projekt QK1710307: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Hlavní řešitel za UJEP, manažer a analytik

2017-2020

Projekt: STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Řešitel, manažer projektu za UJEP

2017-2019

Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Analytik

2016-2019

Projekt CE622: CE-HEAT - Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions
Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s.
Pozice: Metodik ocenění externalit a analytik

2016

Projekt: Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů: Návrh optimalizace dle nákladové efektivity a tematických cílů
Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z. s.
Zpracovatel: IREAS Energy s.r.o.
Pozice: Analytik

2016

Projekt: AdaptaN - Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině
Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014
Příjemce: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Pozice: Externí výzkumník

2016-2017

Projekt TD03000106: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Výzkumník

2016-2017

Projekt TD03000046: Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Pozice: Externí výzkumník

2015-2016

Projekt: UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.
Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Výzkumný pracovník

2016

Projekt: Hodnocení dopadů nově připravované/přijaté legislativy v oblasti VaK na příjmy domácností
Zadavatel: Ernst & Young, s. r. o.
Zpracovatel: IREAS centrum, s. r. o.
Pozice: Manažer projektu a analytik

2015

Projekt: Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31. 12. 2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných požadavků
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zpracovatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Pozice: Analytik

2015

Projekt: Hodnocení dopadů environmentálních investic realizovaných v Moravskoslezském kraji.
Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Pozice: Manažer projektu a analytik

2014-2015

Projekt TD020352: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Výzkumník

2014-2015

Projekt: Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji.
Poskytovatel: EEA and Norway Grants 2009 – 2014
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Lektor, zpracovatel výukového modulu

2014

Projekt: Hodnocení dopadů návrhu (RIA) koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství.
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zpracovatel: IREAS centrum, s. r. o.
Pozice: Analytik a metodik hodnocení

2014

Projekt: Posouzení dopadů navrhované směrnice EP a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Směrnice MCP).
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zpracovatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Pozice: Analytik

2013-2014

Projekt TA02020808: Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.
Poskytovatel: TAČR
Příjemce: VÚV TGM
Pozice: Externí výzkumník

2012-2014

Projekt 7. RP: REFRESH - Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems.
Příjemce: Hydrobiologický ústav AV ČR
Pozice: Výzkumný pracovník

2012-2013

Projekt: Inovace systému kvality sociálních služeb.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zpracovatel: Quip, o.s.
Pozice: Konzultant pro oblast RIA, hodnocení dopadů regulací

2012

Projekt: Transgredio
Poskytovatel: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH,
Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Pozice: Asistent koordinátora

 

 
Publikace
2018 MACHÁČ, J.; BRABEC, J. 2018. Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management. Vol. 32(4), pp. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.848)
MACHÁČ, J.; HARTMANN, T.; JÍLKOVÁ, J. Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management. Vol. 11(1), pp. 66-75. http://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317 (IF: 3.121)
VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L., MACHÁČ, J., ŽILKA, M. Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 82(2), pp. 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119 (IF: 8.050)
MACHÁČ, J; RYBOVÁ, K.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, L. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec. Published in 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), May 24-25, 2018. Praha, 6 p., DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402649
2017 MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. Renewable energy sources evaluation: Regional Impact Assessment Framework (RegioIAF). . In URBAN, O.; ŠPRTOVÁ, M.; KAREL KLEM, K. (ed.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceeding. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2017, pp. 117-120. ISBN: 978-80-87902-22-6.
ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; JÍLKOVÁ, J. How to deal with the complexity of assessing the local impacts of Renewable energy sources? In: The International Scientific Conference INPROFORUM 2017, Proceedings, November 9, 2017, České Budějovice, pp. 64-68, ISBN: 978-80-7394-667-8.
MACHÁČ, J.; ANSORGE, L.; BRABEC, J.; ROSENDORF, P. Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství. 2017 No. 12, pp. 6-11.
MACHÁČ, J; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Zelené střechy z pohledu ekonomie: investice do zelených střech – zisk pro celou společnost. In Dostal, P. et al. (ed.) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., pp. 8-10.
SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J. Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností. Veřejná správa 22/2017, pp. 22-23.
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Ekonomické hodnocení realizace zelených střech na příkladech z Brna a Prahy: Vyplatí se podporovat budování zelených střech?. Inspirace 2017, No.3, pp. 34-37.
MACHÁČ, J.; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami. Zahrada - park – krajina. Vol. 27. No.1, pp. 28-30.
MACHÁČ, J. 2017. Impact Assessment of Environmental Investment (2013-2015) in the Moravian-Silesian Region on the National Economy. In Matějová, L. (ed.) Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 297-304. ISSN 2336-1239. ISBN: 978-80-210-8448-3.
MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. 2017. How Much Extra Will Households Pay for Environmental Improvement? Impacts of Water and Severage Legislation in Preparation on Incomes of the Poorest Households in the South Bohemian Region. In Matějová, L. (ed.) Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 305-312. ISSN 2336-1239. ISBN: 978-80-210-8448-3.
2016 MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. The assessment of the current PV modules recycling fee: the Czech Republic case study. Waste Forum. 2016, No. 4. pp. 215-225. ISSN: 1804-0195.
MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the "new Leipzig approach" in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.
MACHÁČ, J.; LOUDA, L.; DUBOVÁ, L. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Published in Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, May 26-27, 2016. Praha, 6 s., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030.
MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. Appropriateness of Cost-Effectiveness Analysis in Water Management: A Comparison of Cost Evaluations in Small and Large Catchment Areas. In ŠPALKOVÁ, D.; MATĚJOVÁ, L. (ed.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016 / Current Trends in Public Sector Research, January 21-22, 2016. Šlapanice u Brna: Masaryk University, s. 302-309, ISSN 2336-1239.
SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. Begründung „weniger strenger Umweltziele" nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz" auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění "méně přísného environmentálního cíle" podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody " neuer Leipziger Ansatz" na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37-16), March 17-18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16.
2015 SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; ANSORGE, L. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-42-9.
ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. In PECH, M.; MATĚJČKOVÁ, M. (ed.) Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. November 5 - 6, 2015. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics. s. 256-260, ISBN 978-80-7394-536-7.
MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015. Edinburgh. 13 s.
MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental economics and policy research providing information for decision making: YOUNG SCHOOLAR´S PERSPECTIVE, Litomysl seminar publicing, s. 22-35. ISBN 978-80-86709-22-2.
VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J. Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém vhodný k řešení? In Vávra, J.; Lapka, M.; Cudlínová, E. (ed.) Ekonomika v souvislostech, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 11-38. ISBN 978-80-7308-571-1.
2014 MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) 16th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers, Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations, conference proceedings, November 6-7, 2014. Prague: University of Economics in Prague, s. 17-27.
VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL T. Lake Orlík basin to reduce phosphorus contamination of tributaries. In: SAUER, P. (ed.) Providing information for decision making in environmental management: Young schoolar´s perspective, Litomysl seminar publicing, s. 30-41. ISBN 978-80-86709-21-5.
VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SOBOTKA, L. 2014: Hodnocení ekonomických dopadů návrhu směrnice pro střední spalovací zařízení, ProEnergy, roč. 2014, č. 4.
2013 VOJÁČEK, O.; HEJZLAR, J.; SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T,; CUDLÍNOVÁ, E. Cost-effectiveness analysis report for the Vltava catchment, Czech Republic, including analysis of disproportionality. Refresh WP6.
SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T. Cost effectiveness analysis of measures in Lake Orlík basin to reduce contamination of tributaries with phosphorus. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Prague: University of Economics in Prague, 2013, s. 157-164.
2012 MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O. Comparative analysis of approaches to regulatory impact assessment (RIA) with an emphasis on the regulation proportionality concept. Contribution to the conference and Proceedings "Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", April 23-25, 2012. Brno.

 

 

20