e-academia

network akademických pracovníků

vojacek o

Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

vojacek (zavináč) ireas.cz

Ondřej Vojáček je vysokoškolský pracovník a vyjednavač. Působí jako konzultant, řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí. V oblasti vyjednávání působí jako firemní poradce a konzultant. Je autorem výcviku vyjednávání.

V oblasti regulace se specializuje na obchodovatelná emisní povolení, IPPC, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace (statická a dynamická efektivnost, vliv na konkurenceschopnost). Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií. Institucionálně působí na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, na Moravské vysoké škole Olomouc a ČVUT v Praze. Externě vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V oblasti vyjednávání se specializuje na techniky a strategie vyjednávání, psychologii vyjednávání (řeč těla, manipulace, dynamika týmového a skupinového vyjednávání, zvládání emocí ve vyjednávání) a výcvikový program vyjednávání.

 

Funkce
  

Manažer a analytik kompetenčního týmu Energetika a ovzduší

Dosažené
vzdělání

2005-2010

Doktorské (Katedra ekonomiky životního prostředí, VŠE v Praze), titul Ph.D.

1999-2005

Magisterské (Vysoká škola ekonomická v Praze), titul Ing.

2017

Jmenován docentem pro obor Ekonomika a management strojírenského podniku na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Pracovní
pozice

 

2015-dosud

České vysoké učení technické v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Pozice: odborný asistent, 2017 dále garant dílčích výukových kurzů

2014-dosud

Vysoká škola ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pozice: akademický pracovník

2015-2018

Národní centrum energetických úspor

Pozice: analytik, projektový manager

2008-dosud

Institut pro regionální a strukturální politiku Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při VŠE

Pozice: manager, poradce, projektový expert

2009-dosud

Akademický network e-Academia

Pozice: analytik a manager týmu energetika a ekonomie ochrany ovzduší

2005-2014

Katedra ekonomiky životního prostředí, VŠE v Praze

Pozice: Odborný asistent, 2013-2014 vedoucí katedry

2008-2009

Czech Coal a.s.

Pozice: Poradce, analytik

2005-2007

PricewaterhouseCoopers ČR

Pozice: Interim

Poradenská
praxe

7/2017-1/2018

Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR: Dopracování metodiky k udělování výjimek z aplikace úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro zařízení kategorie 1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW nebo více

11/2015-4/2016

Studie pro Národní centrum energetických úspor: Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů; Návrh optimalizace dle nákladové efektivity a tematických cílů

6/2015-9/2015

Studie pro společnost ČEZ Energo: Ekonomická analýza podpůrných služeb pro provozovatele distribučních soustav

6/2015-9/2015

Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR: Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31. 12. 2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných požadavků

4/2014-8/2014

Studie pro Teplárenské sdružení ČR a MPO ČR: Posouzení dopadů směrnice EP a Rady o omezení znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

11/2012-1/2013

Studie pro MŽP ČR: Návrh vyhlášky k aplikaci výjimky z nejlepších dostupných technik dle článku 15 směrnice 2010/75/EU

11/2012-4/2013 Studie pro Svaz průmyslu a dopravy: Ekonomická analýza environmentální a energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu
4/2011-9/2011 Studie pro MŽP ČR: Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK v rámci zakázky Posílení absorpční kapacity PO 2 - analýza národních a krajských koncepcí
6/2011-10/2011 Studie pro Teplárenské sdružení ČR: Ekonomický dopad splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/EU na menší výrobce tepelné energie
8/2010-11/2010 Studie pro MPO ČR: Analýza dopadů Směrnice o průmyslových emisích na velké spalovací zdroje
8/2010-12/2010 Studie pro MŽP ČR: Hodnocení snížení emisí skleníkových plynů zemí EU o 30 % oproti roku 1990
5/2010-3/2011 Školení pro Ministerstvo životního prostředí ČR: Školení Metod pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
10/2009-1/2010 Studie pro Společnost Linde Gas: Využití řízení rizik v procesním řízení, Společnost Linde gas a.s.: Dopad hospodářské recese na společnost Linde Gas
8/2009-10/2009 Studie pro Czech Coal a.s.: Analýza dopadů možných způsobů alokace povolenek dle Klimaticko – energetického balíčku na Teplárnu Strakonice
11/2008-12/2008 Studie pro Czech Coal a.s.: Analýza ekonomických dopadů navýšení poplatků za znečišťování ovzduší na Teplárnu Strakonice a el. Opatovice
Expertní pozice
na projektech

3/2018-12/2022

Projekt: SMART ITI: Smart City – Smart Region – Smart Community (Zadavatel: MŠMT)

5/2016-4/2019

Projekt: Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions; Model využívání odpadního tepla (CE-HEAT) (Zadavatel: Interreg Central Europe, prioritní osa 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě)

1/2014-12/2015

Projekt: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (Zadavatel: Technologická agentura České republiky)

1/2014-12/2015

Projekt: Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů v rámci existujících alokačních mechanismů (Zadavatel: Technologická agentura České republiky)

8/2012-9/2014

Mezinárodní projekt: REFRESH Project (Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems Central Europe Project)

2010-2011

Projekt: SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR – efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace (Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR)

1/2010-12/2010

Projekt: Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni (zadavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze)

1/2007-12/2009

Mezinárodní Projekt: The petrE - Ressource Produktivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe (Zadavatel: Anglo-German foundation)

1/2007-12/2009

Projekt: Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR (Zadavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze)

2007-2009

Projekt: Rozvoj metody ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko - politickými změnami a kvalitou životního prostředí (Zadavatel: Grantová agentura české republiky)

2007-2009

Projekt: Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí (Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR)

2006-2007

Projekt: Analýza environmentálního chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody (Zadavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze)

2005-2007

Projekt: Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze (Zadavatel: Evropský sociální fond, Magistrát hl. m. Prahy)

2006

Projekt: Rozvoj kapacit VŠ pro udržitelný rozvoj č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0178 (Zadavatel: Evropský sociální fond, Magistrát hl. m. Prahy)

9/2005-11/2005

Projekt: Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí (Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR)

Studijní pobyty
a další vzdělání
5/2008 Kurz ekonomického hodnocení přírodních zdrojů metodami vyjádřených preferencí a ekonometrického modelování dat diskrétního typu (State-of-the-art Modelling, Stated Preference Methods), Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics, Švédsko, Umeå, Květen 2008
12/2014 Přednáška na Research seminar series: University of Gothenburg, Department of Economics, Sweden; 5.12.2014; domluveno s prof. Thomasem Sternerem a prof. Gunnarem Köhlinem. Přednáška na téma: Effective or expensive environmental regulation? Examples from the Czech Republic
12/2007 Přednáška na Ph.D. workshoopu na Institute of Agri-food and Land Use, School of Biological Sciences Queen's University Belfast, prosinec 2007
Publikace
2018 VOJÁČEK, O., SOBOTKA, L., MACHÁČ, J., ŽILKA, M. (2018). Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants - National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, str. 1854-1862. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119.
2016 SLAVÍKOVÁ, Lenka, VOJÁČEK, Ondřej, SMEJKAL, Tomáš. Artificial shortage of surface water: How can water demand management mitigate the scarcity problem?. Water and Environment Journal, 2016, https://doi.org/10.1111/wej.12217
2017 VOJÁČEK, Ondřej, LOUDA, Jiří. Economic value of ecosystem services in the Eastern Ore Mountains, E+M Ekonomie a Management, 2017, roč. 20, č. 3, str. 4 – 18; https://doi.org/10.15240/tul/001/ 2017-3-001
2018 LOUDA, Jiří, VOJÁČEK, Ondřej, PECHHOLDOVÁ, Markéta, BARTÁK, Miroslav: Effect of mass layoffs on health insurance expenditures: the case of the Ostrava region, E+M Ekonomie a Management, 2018, XXI, DOI: 10.15240/tul/001/2018-1-002
2013  SLAVÍKOVÁ, L.; MALÝ, V.; ROST, M.; PETRUŽELA, L.; VOJÁČEK, O. Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic. Water Resources Management [online], 2013, roč. 27, č. 2, s. 365-379. ISSN 0920-4741.
2011  VOJÁČEK, O. K pojetí preferencí v ekonomickém myšlení. Politická ekonomie, 2011. roč. 59, č. 3, s. 345-358. ISSN 0032-3233.
2010  VOJÁČEK, O.; PECÁKOVÁ, I. Comparison of discrete choice models for environmental research. Prague Economic Papers, 2010, roč. 19, č. 1, s. 35-53.
2013  VOJÁČEK, O.; ŠAFR, K. Input-output analýza: kvantitativní dopady hodnocení regulací. In: ČIERNIK, A.; KUBICOVÁ, J. Environmentální regulácia s využitím dane z energií. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 135-151. 160 s. ISBN 978-80-225-3795-7.
2011  ŠAUER, P.; VOJÁČEK, O.; KLUSÁK, J.; ZIMMERMANNOVÁ, J. Introducing Environmental Tax Reform: The Case of the Czech Republic. In: EKINS, P.; SPECK, S. Environmental Tax Reform (ETR). Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 131-147. 371 s. ISBN 978-0-19-958450-5.
Samostatné části
v monografii

 

2015 VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J. Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém vhodný k řešení? In Vávra, J.; Lapka, M.; Cudlínová, E. (ed.) Ekonomika v souvislostech, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 11-38. ISBN 978-80-7308-571-1.
2014  VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T. Cost-effectiveness analysis of measures in the Lake Orlík basin to reduce phosphorus contamination of tributaries. In: ŠAUER, P. Providing information for decision making in environmental management: Young scholars´ perspective. Litomyšl: Litomysl Seminar Publishing, 2014. s. 30-41. 125 s. ISBN 978-80-86709-21-5.
2013  VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L.; SMEJKAL, T.; JÍLKOVÁ, J. Posuzování ekonomické přiměřenosti regulace. In: Příručka ochrany kvality ovzduší. Praha: Sdružení společností IREAS centrum, s. r. o., Praha a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o., Chrudim, 2013, s. 520-528. 640 s. ISBN 978-80-86832-77-7.
2012  KNÁPEK, J.; STREICHER, W.; VOJÁČEK O.; et al. Energy for Sustainable Development III: Energy Savings - Economics and Links to other Policies. 1st ed. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-54-7.
2012  SLAVÍKOVÁ, L.; VEJCHODSKÁ, E.; SLAVÍK, J.; et al. Ekonomie životního prostředí - teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5. (Další autoři: VOJÁČEK, O.; LOUDA, J.)
2012  JÍLKOVÁ, J.; VOJÁČEK, O. Interlinkages and effective coordination of clean air, climate protection and energy efficiency policies using the abatement cost concept. In: KNÁPEK, J.; STREICHER, W.; VOJÁČEK, O.; et al. Energy for Sustainable Development III: Energy Savings - Economics and Links to other policies. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012, s. 27-52. 94 s. ISBN 978-80-87197-54-7.
2011  VOJÁČEK, O.; PUR, L.; SOBOTKA, L. K metodám analýz dopadů politik životního prostředí na mikroekonomické subjekty. In: HÁJEK, D.; aj. Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 87–94. 277 s. ISBN 978-80-7395-424-6.
2010  VOJÁČEK, O.; PUR, L. Impact of the EU emission trading system on microeconomic level. In: KNÁPEK, J.; HAAS, R.; JÍLKOVÁ, J. Energy for Sustainable Development II. Praha : Alfa Nakladatelství, 2010, s. 91–118. 323 s. ISBN 978-80-87197-36-3.
2009  MELICHAR, J.; VOJÁČEK, O. Cost-Benefit Analysis of the Water Quality Improvements in Lake Macha. In: ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. Environmental Economics and Management. Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2009, s. 185–195. 251 s. ISBN 978-80-86709-15-4.
2008  VOJÁČEK, O. Discrete Choice Models: Empirical Application on Water Quality. In: ŠAUER, P. Environmental Economics and Policy – Young Researchers Perspective. Prague : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008, s. 128–142. 294 s. ISBN 978-80-86709-14-7.
2008  MELICHAR, J.; VOJÁČEK, O.; RIEGER, P.; JEDLIČKA, K. Application of Hedonic Price Model to Prague Property Market. In: ŠAUER, P. Environmental Economics and Policy – Young Researchers Perspective. Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008, s. 105–116. 294 s. ISBN 978-80-86709-14-7.
2007  KREUZ, J.; VOJÁČEK, O. Firma a životní prostředí. 1.vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 263 s. ISBN 978-80-245-1254-9.
2007  VOJÁČEK, O. Eutrofizace vod a dobrovolné dohody v ochraně životního prostředí. In: ŠAUER, P.; LISA, A.; aj. Environmentální ekonomie a politika: Výukové případové studie. Praha : UK, 2007, s. 16–58. ISBN 978-80-87076-08-8.
2007  VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. Klimatická změna – problémy a cesty řešení. In: ŠAUER, P.; LISA, A.; aj. Environmentální ekonomie a politika: Výukové případové studie. Praha : UK, 2007, s. 118–160. ISBN 978-80-87076-08-8.
2009  ŠAUER, P.; VOJÁČEK, O. Environmental Tax Reform in the Czech Republic: Results of a Qualitative Survey in Businesses. Mechanism of Economic Regulation, 2009, Vol. 11, No. 1, s. 31-41. ISSN 1726-8699.
2009  ŠAUER, P.; VOJÁČEK, O. Environmental Tax Reform in the Czech Republic. Sumy 29.04.2009 – 02.05.2009. In: Economics for Ecology. Sumy : Sumdu, 2009, s. 124–130. ISBN 978-966-657-245-8.
Článek v českém
recenzovaném
časopise
2014 VOJÁČEK, Ondřej, MACHÁČ, Jan, SOBOTKA, Ladislav. Hodnocení ekonomických dopadů návrhu směrnice pro střední spalovací zařízení. PRO-ENERGY magazín, 2014, roč. 8, č. 4, s. 46–47. ISSN 1802-4599.
2009  VOJÁČEK, Ondřej, MELICHAR, Jan, RIEGER, Pavel. Measuring the Value of Urban Forest using the Hedonic Price Approach. Regionální studia, roč. 4, č. 1.2009
Ke stažení
pdf