e-academia

network akademických pracovníků

louda

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

louda (zavináč) ireas.cz

Jiří Louda vystudoval magisterský obor Ekonomika a správa životního prostředí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také v roce 2017 dokončil doktorské studium programu Hospodářská politika se zaměřením na environmentální ekonomii a politiku.

Je řešitelem/manažerem několika vědecko-výzkumných projektů a projektů příhraniční spolupráce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o.p.s. Odborně se zabývá zejména konceptem ekosystémových služeb a jeho implementací do praktické politiky životního prostředí. Kromě toho se dlouhodobě věnuje rovněž projektům v oblasti energetiky. V rámci networku e-academia vede tým zabývající se tématem přírody a ekosystémových služeb.

Je spoluautorem řady odborných článků, studií a monografií.

 

Funkce
  

Manažer kompetenčního týmu příroda a ekosystémové služby

 

Vědecký pracovník a vysokoškolský pegagog

Studium

od 2015

Univerzita Karlova, obor: Environmentální studia, postgraduální studium (Ph.D.), předpokládané ukončení studia: 2020

2010-2017

Vysoká škola ekonomická v Praze, obor: Ekonomie a hospodářská správa, postgraduální studium (Ph.D.), předpokládané ukončení studia: 2017
2007-2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Ekonomika a správa životního prostředí, vedlejší specializace: Oceňování podniku a jeho majetku (Ing.)
2004-2007 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Národní hospodářství (Bc.)
Praxe

od 2013

Vědecký pracovník, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2013-2015 

Vyučující na katedře ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta, VŠE Praha

2010-2012 

Vyučující ekonomických předmětů na FEL ČVUT

od 2008

Tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) – expertní skupina pod MZV ČR

od 2006

Manažer projektů a vědecký pracovník v institucích:

ACADEMIA IREAS, o.p.s.
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Projekty

 

2018-2020

SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY

Zadavatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: odborný řešitel balíčku WP2 a WP3

2017-2020

Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services (InnoForESt)

Zadavatel: Horizon 2020

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer projektu a odborný řešitel

2017-2019

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech (TJ01000109)

Zadavatel: TAČR, 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)

Typ činnosti: spoluřešitel

2017-2019

Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer projektu a odborný řešitel

2017

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2017 (projekt 77p3)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: supervizor projektu

2016-2020

Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) (PESFOR-W)

Zadavatel: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Nositel: CETIP Network, s.r.o.

Typ činnosti: spoluřešitel projektu

2016-2019

Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT) (CE622)

Zadavatel: Interreg CENTRAL EUROPE

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer a spoluřešitel projektu

2016-2017

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech (TD03000106)

Zadavatel: TAČR Omega

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer a spoluřešitel projektu

2016

Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2016

Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Nositel: Univerzita Karlova

Typ činnosti: manažer a řešitel projektu

2016

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2017 (projekt 75p3)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer projektu

2015-2017

Regionální řetězce přidané hodnoty v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – na příkladu česko-polsko-saské projektové spolupráce (Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Ökosystemleistungen und Biodiversität - am Beispiel einer  tschechisch-polnisch-sächsischen Projektkooperation)

Zadavatel: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (prostřednictvím NETSCI GmbH), 2015-2017

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer a spoluřešitel projektu

2015-2016

Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů

Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z.s.

Nositel: IREAS Energy, s.r.o.

Typ činnosti: manažer a spoluřešitel projektu

2015

Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31. 12. 2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných požadavků

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2015

Činnost Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (Trvale udržitelná energetická politika v Evropě) v roce 2015

Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Nositel: Univerzita Karlova

Typ činnosti: manažer a řešitel projektu

2015

Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce přidané hodnoty (Biodiversität, Ökosystemleistungen und regionale Wertschöpfungsketten)

Zadavatel: Verein für Internationales und Interdisziplinäres Management, e. V., 2015

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer a spoluřešitel projektu

2015-2016

Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR/fondy EHP, 2015-2016

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: spoluřešitel projektu

2015

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2015 (projekt 72p3)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2015

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer

2014-2018

 

Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV)

Zadavatel: European Cooperation in Science and Technology (COST), 2014 - 2018

Nositel: CETIP Network, s.r.o.

Typ činnosti: spoluřešitel

 2014

Inovace dílčích předmětů studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí

Zadavatel: Interní rozvojová soutěž Vysoké školy ekonomické v Praze, 2014

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: hlavní řešitel

2014

Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (Trvale udržitelná energetická politika v Evropě)

Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2014

Nositel: Univerzita Karlova v Praze

Tyo činnosti: manažer projektu

2014

Hodnocení dopadů návrhu (RIA) koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2014

Nositel: IREAS centrum, s.r.o.

Typ činnoti: spoluřešitel projektu

2014

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2014 (projekt 69p3)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2014

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer

2014-2017 

Přeshraniční management rizika povodní

Zadavatel: Program LE - EUPRO II, 2014-2017

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: spoluřešitel projektu

2013

Nezaměstnanost a její důsledky

Zadavatel: Statutární město Ostrava (subdodávka pro firmu Mediscio,s.r.o.), 2013

Nositel: e-academia.eu, s.r.o.

Typ činnosti: manažer a odborný řešitel

2013

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2013 (projekt 66p6)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2013

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: manažer

2013

Vyhodnocení vybraných národohospodářských aspektů výstavby vodního díla na Labi

Zadavatel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Nositel: VYCCERO - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: spoluřešitel

2012-2014

Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Zadavatel: Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, 2012-2014

Nositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ činnosti: spoluřešitel

 2012

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2012 (projekt 63p11)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2012

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: manažer

 2011-2012

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě (CZ.1.07/1.1.05/04.0032)

Zadavatel:  Královéhradecký kraj, OPVK, 2011-2012

Nositel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

Typ činnosti: projektový manažer

 2011-2012

Ekonomika úspor energie

Zadavatel: Ministerstvo průmzslu a obchodu, 2011-2012

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer

2011

Realizacja projektów infrastrukturalnych na pograniczu polsko-czeskim jako istotny element integracji tego obszaru (Realization of infrastructural investments on Czech-Polish border area as an important element of integration)

Zadavatel: Česko-Polské Fórum, 2011

Nositel: Uniwesytet Ukonomiczny we Wrocławiu + IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: spoluřešitel

2011

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2011 (projekt 60p7)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2011

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: manažer

2010-2011

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele (CZ.1.07/1.1.05/03.0048)

Zadavatel: Královéhradecký kraj, OPVK, 2010-2011

Nositel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

Typ činnosti: spoluřešitel (expert na vytváření výukových modulů)

2010

Analýza současných přístupů k hodnocení udržitelného rozvoje na lokální úrovni

Zadavatel: Revolvingový fond, 2010

Nositel: Česká asociace pro udržitelný rozvoj, o.s.

Typ činnosti: asistent manažera

2010-2012

E-learningový portál - podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu (CZ.1.07/1.1.00/14.0046)

Zadavatel: OPVK, 2010-2012

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: spoluřešitel (expert na vytváření výukových modulů)

 2010

Ekonomické efekty česko-polské příhraniční spolupráce pro malé a střední podniky (Rozhodnutí č. 03/2010/DT/czpl/IREAS)

Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2010

Nositel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Typ činnosti: manažer

2010

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice (projekt 56p8)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2010

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: manažer projektu

2009

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol (Rozhodnutí č. 306/09/34)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009

Nositel: ACADEMIA IREAS, o.p.s.

Typ činnosti: manažer

2009

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice (projekt 53p13)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: manažer

2008

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice (projekt 50p17)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2008

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: manažer

2007

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice (projekt 47p9)

Zadavatel: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: asistent

2006-2008

Scanning Policy Scenarios for the Transition to Sustainable Economic Structures (Contract number: TranSust.Scan 022773)

Zadavatel: Sixth Framework Programme Priority FP6-2004-SSP-4 (Policy-oriented research, Scientific Support), 2006-2008

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze

Typ činnosti: asistent

Publikace
2017 VOJÁČEK Ondřej, LOUDA, Jiří: Economic Value of Ecosystem Services in The Eastern Ore Mountains, E+M Ekonomie a management, 2017 – in print. ISSN 1212-3609. (IF 2015: 1,242)
2017 LOUDA, Jiří, VOJÁČEK, Ondřej, PECHHOLDOVÁ, Markéta, BARTÁK, Miroslav: Effect of Mass Layoffs on Health Insurance Expenditures: the Case of the Ostrava Region. E+M Ekonomie a management, 2017 – in print. ISSN 1212-3609. (IF 2015: 1,242)
2017 VEJCHODSKÁ, Eliška, LOUDA, Jiří, DUBOVÁ, Lenka: Urban Green Space – Beneficial but Costly. New Approaches to Financing. In: Matějková L. (ed.). Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. s. 402-409, ISSN 2336-1239, ISBN 978-80-210-8448-3. indexováno v databázi Web of Science
2017 BASTIAN, Olaf, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVIK, Jan, MORAVEC, Jiří, LOUDA, Jiří, KOCHAN, Birgit, KOCHAN, Nils, STUTZRIEMER, Sylke, BERENS, Astrid: Ecosystem Services of Characteristic Biotope Types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic). International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 2017, Vol. 13, No. 1. s. 51-71. ISSN 2151-3740
2017 VEJCHODSKÁ, Eliška, LOUDA, Jiří: Partnerství obcí s veřejností při správě městské zeleně. Urbanismus a územní rozvoj. 2017 – in print. ISSN 1212-0855
2017 MACHÁČ, Jan, DUBOVÁ, Lenka, LOUDA, Jiří: Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami. Zahrada – Park – Krajina. 2017 (accepted; will be published). ISSN 1211-1678
2016 MACHÁČ, Jan, LOUDA, Jiří, DUBOVÁ, Lenka: Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities?. In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Publisher: IEEE. Prague, 26 – 27 .5. 2016, indexováno v databázi Web of Science
2016 MACHÁČ, Jan, ZEMKOVÁ, Lenka, LOUDA, Jiří, VOJÁČEK, Ondřej: The assessment of the current PV modules recycling fee: The Czech Republic case study. Waste Forum. 2016, č. 4., s. 215 – 22.4. ISSN 1804-0195.
2015 ZEMKOVÁ, Lenka, MACHÁČ, Jan, LOUDA, Jiří, VOJÁČEK, Ondřej: Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference., České Budějovice: 5. – 6. 11. 2015, s. 256-260. ISBN 978-80-7394-536-7. indexováno v databázi Web of Science

2014

LOUDA, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor: Udržitelný rozvoj v regionální a lokální dimenzi. In: PAVLÍK, Marek, aj. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 103–106. 160 s. ISBN 978-80-247-5256-3.

 

KVĚTOŇ, Viktor, LOUDA, Jiří, SLAVÍK, Jan, PĚLUCHA, Martin: Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic, European Planning Studies, 2014, Vol. 22, Iss. 3. s. 515-536. ISSN 0965-4313

2013

LOUDA, Jiří, SOBOTKA, Ladislav, KŘÍŽ, Radko: Pohled na ekonomiku opatření snižující emise škodlivých látek do ovzduší. Veřejná správa, 15/2013, s. 18-22. ISSN 1213-6581
2012 recenze: LOUDA, Jiří, MALÝ, Vítězslav: Oběd zdarma neexistuje – ani v oblasti environmentální politiky. (Rec.: DOLAN, Edwin G., TANSTAAFL (There Ain't No Such Thing As A Free Lunch) – A Libertarian Perspective on Environmental Policy. London : Searching Finance Ltd., 2011. ISBN 978-1-907720-26-0.) In: Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 556–559. ISSN 0032-3233.
LOUDA, Jiří: Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR, Business & IT, 2012, roč. 2, č. 1, s. 81–95. ISSN 1805-3777.
LOUDA, Jiří, JÍLKOVÁ, Jiřina: Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 111 s. ISBN 978-80-87197-59-2.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, VEJCHODSKÁ, Eliška, SLAVÍK, Jan, VOJÁČEK, Ondřej, LOUDA, Jiří: Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5.
2011 DERLUKIEWICZ, Nikita, HORÁKOVÁ, Jarmila, KORENIK, Stanisław, LOUDA, Jiří, ROGOWSKA, Małgorzata: Polsko-czeska współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 241, s. 377-387, ISSN 1899-3192
KOVÁČOVÁ, Alena, LOUDA, Jiří, RYBOVÁ, Kristýna: Demografické změny a predikce množství komunálního odpadu v ČR. Waste Forum, 2011, č. 4, s. 208–217. ISSN 1804-0195.
PĚLUCHA, Martin, SLAVÍK, Jan, LOUDA, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor: Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions – Quarterly Magazine of the Regional Studies Association, 2011, č. 283, s. 4–7. ISSN 1367-3882.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, KOVÁČOVÁ, Alena, LOUDA, Jiří: Účast veřejnosti – nepříjemná obstrukce nebo inovativní nástroj environmentální politiky. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 1, s. 18–20. ISSN 1211-0760.
LOUDA, Jiří, JÍLKOVÁ, Jiřina: Hodnocení udržitelného rozvoje území – efektivní nástroj či rutinní naplňování byrokratických povinností. In: HÁJEK, Miroslav, aj.: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 181–208. 277 s. ISBN 978-80-7395-424-6.
VOJÁČEK, Ondřej, SOBOTKA, Ladislav, LOUDA, Jiří: Assesing the economic impact of the Industrial Emissinos Directive (IED) implementation on the large combustion plants: case studies using micro-simulation approach. Praha 13.10.2011 – 14.10.2011. In: ŠAUER, Petr, ŠAUEROVÁ, Jana (ed.). Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Praha: VŠE FMV, 2011, s. 149–155.
2010

POTLUKA, Oto, aj.: Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe. Lipsko : Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2010. 141 s. ISBN 978-3-86583-541-3. (Další autoři: DERLUKIEWICZ, Niki, GOMBITOVÁ, Dagmar, HORÁKOVÁ, Jarmila, JÍLKOVÁ, Jiřina, KOCZISZKY, György, KORENIK, Stanislav, KOŠŤÁL, Ctibor, KUNZE, Cornelie, KUTTOR, Dániel, LOUDA, Jiří, MAKAREVICH, Tatsiana, NEMEC, Juraj, PISÁR, Peter, ROGOWSKA, Malgorzata, SLINTÁKOVÁ, Barbora, ŠPAČEK, Martin, ŠVECOVÁ, Lenka, WOITEK, Florián).

JÍLKOVÁ, Jiřina, LOUDA, Jiří, BÍZEK, Vladislav: Climate change and air quality policy: synergies and trade-offs. In: KNÁPEK, Jaroslav, HAAS, Reinhard, JÍLKOVÁ, Jiřina, et al.: Energy for Sustainable Development II. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, s. 21–31. 323 s. ISBN 978-80-87197-36-3.
JÍLKOVÁ, Jiřina, LOUDA, Jiří, KNÁPEK, Jaroslav: Ochrana ovzduší a změna klimatu: snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu. In: FILČÁK, Richard,
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana, NEMCOVÁ, Edita: Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 128–142. 191 s. ISBN 978-80-224-1152-3.
VARGOVÁ, Jiřina, KVĚTOŇ, Viktor, PĚLUCHA, Martin, SLAVÍK, Jan, LOUDA, Jiří, ŠILAR, Pavel, ŠVEJDAROVÁ, Hana, JÍLKOVÁ, Jiřina, JEDLIČKA, Jiří: Umíme hodnotit udržitelný rozvoj obcí, měst, mikroregionů či krajů. Obec & finance, 2010, roč. XV, č. 5, s. 46–48. ISSN 1211-4189.
LOUDA, Jiří (ed.).: Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí, Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., ISBN 978-80-86684-58-1.