e-academia

network akademických pracovníků

Ing. Emil Machálek, CSc.

Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1970 pracoval  jako zootechnik Státního statku Ďáblice a současně absolvoval  postrgraduální studium. Po získání titulu CSc nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se specializoval na obor fyziologie hospodářských zvířat.

Na základě zkušeností získaných v provozu i výzkumné instituci  byl poté přijat na Ministerstvo zemědělství, kde zastával funkci vedoucího úseku výzkumu v oblasti živočišné výroby a veterinární medicíny a poté vedoucího oddělení řízení a koordinace biotechnologií při České akademii zemědělských věd.

Je významným expertem v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v ČR v kontextu SZP EU. Jeho klíčové oblasti profesionálního zájmu jsou zemědělství a rozvoj venkova, vzdělávání a konzultační činnost pro tyto oblasti, dále prognózování  rozvoje zemědělství a rozvoje venkova a programování pro účely využívání evropských fondů.

Jako lektor a odborný garant se podílí na řadě vzdělávacích projektů. V rámci svých vzdělávacích aktivit v oblasti strukturálních fondů a Programu rozvoje venkova ČR v období 2007–2013 zajišťuje i zpracování  studijních materiálů a příruček pro posluchače. 

Je odborníkem v otázkách přípravy žádostí (projektů) pro relevantní operační programy a zejména Program rozvoje venkova a následného dotačního managementu. V současné době se podílí se na přípravě dokumentů pro nové programové období EU 2014–2020, specializuje se na Komunitně řízený místní rozvoj a činnost místních partnerství prostřednictvím Místních akčních skupin pracujících metodou Leader.

 

Funkce
  

Odborný expert

Studium

1993 - 1998

Politika zemědělského inženýrství, Vysoká škola zemědělská v Praze, Fakulta agronomie (Ing.)

1972 - 1975

Postgraduální studium (fyziologie hospodářských zvířat), Vysoká škola zemědělská v Praze, Fakulta agronomie (CSc)

Praxe

1993 - doposud

Generální ředitel, BioGama, s.r.o. Jirečkova 1419/14, 170 00 Praha 7, Česká republika

1986 - 1993

Vedoucí katedry biotechnologie na České akademii zemědělských věd, Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika

1978 - 1985

Vedoucí oddělení managementu výzkumu a vývoje v zemědělství, Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika

1972 - 1978

Vědecký pracovník, Výzkumný institut živočišné výroby, Ulice Pratelství, 100 00 Praha 10 - Uhříněves, Česká republika

1970 - 1972

Vedoucí živočišné produkce, Státní farma Ďáblice, 180 00 Praha 8, Česká republika

Projekty

05/2012 - doposud

Česká republika, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, vedoucí evaluátorů, „Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014 – 2020 v kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024“

10/2010 - 06/2011

Česká republika, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, Vedoucí evaluátorů
Roční operační vyhodnocení OP LZZ – osa 2

07/2008 - 04/2009

Česká republika, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, vedoucí evaluátorů „Ex-post hodnocení HRDP – Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR na období 2004 – 2006“, oblast podpory „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“

02/2007 - 07/2007

Česká republika, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, evaluátor hodnocení principu „mainstreaming“ v rámci evaluačního projektu „Třetí etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL

01/2007 - 03/2007

Česká republika, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, Vedoucí evaluátorům, Odborná analýza, oblast podpory 2.3. Rybářství, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004 – 2006, FIFG

09/2006 - 07/2007

Česká republika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Konzultant Ex-Ante evaluace Operačního programu ČR, Rybářství za období 2007 - 2013

2005 - 2006

Česká republika, okres Pardubice, finanční manažer (vedoucí partner) Program EU INTERREG IIIC. Projekt: Stimulace konkurenceschopnosti podnikání a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech - 4E0018R - eFarmer.

 

Česká republika, Ministerstvo zemědělství , Vedoucí týmu, člen koordinační skupiny pro přípravu Národního rozvojového plánu a Programu rozvoje venkova - Evropský zemědělský fondu pro rozvoj venkova: vedoucí pracovní skupiny "Voda" a "Vůdce"

2003 - 2005

Česká republika, INTEGRO, družení zemí, Ústecký kraj, vedoucí týmu projektů pro strukturální fondy "Společný regionální operační program" (10) a "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" (8)

2002

Česká republika, INTEGRO, sdružení zemí, Ústecký kraj, vedoucí týmu Projektů pro Phare CBC – NUTS II "Severozápad" (11), projekty pro 1. kolo programu SAPARD (7), Projekty 2. kola SAPARD (10), projekty pro mimořádné "povodňové" kolo SAPARD (8)

2000 - 2001

Česká republika, Agriconsulting Europe S.A, Krátkodobý expert. Projekt Phare CZ 9807-02-02 "Národní síť regionálních vzdělávacích institucí"

Česká republika, Ministerstvo zemědělství ČR, Ředitel projektu "Praktická příručka pro Sapard výběrové řízení v podmínkách České republiky“

2000

Czech Republic, Agriconsulting Europe S.A., Národní specialista v potravinářství, projekt CZ CZ 9809-05-01-01-01-001 "Studie konkurenceschopnosti a restrukturalizace potravinářského průmyslu – Česká republika“ (VB/Itálie projektové konsorcium)

Česká republika, Ministerstvo zemědělství ČR, Ředitel projektu Sbírka výkonnostních ukazatelů pro program předvstupní strukturální fondy SAPARD1993 České republiky

1999

Česká republika, BioGama, s.r.o., Ředitel projektu Organic, (alternativní) zemědělství v podmínkách transformace a privatizace zemědělství a potravinářského průmyslu v České republice

1993

Česká republika, BioGama, s.r.o., Ředitel projektu Matematické modelování regionální zátěže na životní prostředí způsobené toxickými/hazardními látkami.

1992

Česká republika, Ministerstvo zemědělství ČR, Ředitel vzdělávacích kurzů