e-academia

network akademických pracovníků

pelucha

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

pelucha (zavináč) ireas.cz

Martin Pělucha vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. Odborně se dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova. 

 

 

Funkce
  

Jednatel společnosti, odborný expert

Stáže

04/2004

Francie, Angers mezinárodní konference RSA týkající se problematiky regionální politiky a rozvoje venkovských oblastí, účast spojená s prezentací na téma: Dosavadní zkušenosti s předvstupním programem SAPARD v České republice

09/2004-10/2004

Velká Británie, Leeds výzkumný pobyt v ERBEDU, European Regional Business & Economic Development Unit, ředitel prof. John Shutt Leeds Metropolitan University.

Předmětem vědeckého výzkumu byla problematika tvorby regionálních rozvojových strategií ve Velké Británii v komparaci s podmínkami v České republice. Financováno programem SPACES, Centrum evropských studií VŠE v Praze.

05/2005

Dánsko, Aalborg mezinárodní konference RSA s názvem „REGIONAL GROWTH AGENDAS“, účast spojená s prezentací na téma: „Growth Factors in New Concepts of Regional Development“

06/2006

Belgie, Leuven mezinárodní konference RSA s názvem „Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, účast spojená s prezentací na téma: The Czech Republic's Structural Funds Implementation and Delivery in the Programming Period 2007-2013: Critical Issues

04/2007

Portugalsko, Lisbon mezinárodní konference RSA s názvem „Regions in Focus?“, účast spojená s prezentací na téma: The EU CAP perspective in the context of existing reform steps: case of the Czech Republic

05/2010 Maďarsko, Pécs mezinárodní konference RSA s názvem „Regional responses and global shifts: actors, institutions and organisations“, účast spojená s prezentací na téma: Relationships between regional policy and environmental protection – assessment of the Local Agenda 21 implementation in the Czech Republic
08/2010

Německo, Hannover Hannover, Germany, Leibniz Universität Hannover Na výše uvedené německé univerzitě absolvoval Martin Pělucha 3 denní odbornou stáž, kde funguje specializované pracoviště Institute of Environmental Planning realizující mezinárodní vědeckovýzkumný projekt RUFUS financovaný ze 7. Rámcového programu EU.

Téma odborné stáže se týkalo řešení politiky rozvoje venkova, aplikací inovativních nástrojů rozvoje venkova a hodnocení typologií (včetně jejich klasifikací) vymezení venkovských oblastí. Supervisor: Prof. Dr. Christina von Haaren, PD Dr. Sylvia Herrmann, Dr. Karin Berkhoff

09/2013-10/2013

Velká Británie, Newcastle Výzkumný pobyt na Newcastle University, CURDS, Center for Urban and Regional Development Studies, ředitel prof. Andy Pike, supervisor prof. John Shutt.

Výzkumný pobyt byl zaměřen na rozvoj spolupráce v oblasti vědeckovýzkumných aktivit a navazující společné publikační činnosti. Součástí pobytu byla rovněž bloková přednáška pro studenty doktorského studia a odborné pracovníky CURDS k tématu vývoje transformace České republiky, vývoje regionálního rozvoje, formování regionálních struktur ČR, zkušenosti s implementací strukturální politiky EU. Pozn.: Podpora kvalifikačního rozvoje byla financována z prostředků z rozpočtu Rozvojového projektu: „Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze“ schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT)

Studium

1999-2004

Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, inženýrské studium

2004-2009

Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta,doktorské studium obor Regionalistika – veřejná správa

Praxe

od 2003

Katedra Regionálních studií (KREG), VŠE Praha, Středisko regionálních a správních věd (SRSV), VŠE Praha, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), VŠE Praha, vědecký asistent

od 2002

IREAS, jednatel společnosti, odborný expert

Projekty

 

2020-2022

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem. Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 

2019-2020

název: V4 Network on Entrepreneurship" Visegrádský fond. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

2017-2018

GAČR - Název: Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU. Grantová agentura České republiky. Odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

2018

Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VI, konkrétně zajištění kulatého stolu k dílčímu tématu "Reforma Společné zemědělské politiky"

2015-2016

Individuální grant, název: Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2013-2014

Koordinátor evaluačního projektu „Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ“, financováno z technické asistence OP LZZ, MPSV

2013-2016

 

člen evaluačního projektu „Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“, MŠMT

2012-2013

 

TD010083 Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE. Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)

2012-2013

 

TD010076 Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich region. Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)

2012-2013 člen evaluačního projektu „Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2012“, MPSV
2012-2013 člen koncepčního projektu „Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014 – 2020 v kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024“, financováno z technické asistence OP Rybářství, MZE
2011 člen řešitelského týmu projektu „Analýza navrhované novely zákona o investičních pobídkách“ projektu MPO ČR
2011-2013 člen evaluačního projektu „Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1“, financováno z technické asistence OP LZZ, MPSV
2010-2012 člen řešitelského týmu projektu „Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje“, financováno OPLZZ, 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby, Ústecký kraj 
2010

člen řešitelského týmu projektu „Vyhodnocení podpory průmyslových zón“ projektu MPO ČR

2010-2011

MEB0810149 Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky: Výzvy pro budoucnost. Poskytovatel: MŠMT

2010-2011

koordinátor evaluačního projektu „Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010“, financováno z technické asistence OP LZZ, MPSV

2010-2011 člen evaluačního týmu hodnotícího projektu „Hodnocení implementace principu partnerství v Operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, financováno z technické asistence OPLZZ, MPSV 
2009-2010 GA402/09/0248, Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální a politikou územního rozvoje. Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc., Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

2009-2011

člen výzkumného týmu KREG v rámci vědeckého projektu „Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice“, GA ČR, hlavní řešitel prof. RNDr. René Wokoun, CSc., reg. č. 402/03/1306

2009-2010

koordinátor evaluačního projektu „Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013“, financováno z technické asistence OPPI, MPO

2008-2009

koordinátor výzkumného projektu „Analýza a zhodnocení problematiky vztahů měst a venkova v návaznosti na implementaci Prvního akčního plánu pro implementaci Územní agendy EU“, Ministerstvo pro místní rozvoj

2008-2009

koordinátor evaluačního projektu „Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity“, financováno z technické asistence IOP, MMR (09/2009 - 10/2009) * koordinátor „Ex-post hodnocení HRDP – Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR na období 2004 - 2006“, financováno z technické asistence MZE 

2008-2009

člen výzkumného projektu SRSV s názvem „Analýza výkonu státní správy a samosprávy u ÚSC“, odborná garance části analýzy týkající se hodnocení opodstatněnosti selektivního přístupu v rámci rozpočtového určení daní u Hl. m. Prahy, Plzně, Ostravy a Brna; projekt byl financován Ministerstvem financí ČR, hlavní řešitel doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

2007-2013

člen týmu rozvoje venkova (vedoucí prof. Majerová, Česká zemědělská univerzita), který má nastavit směr a základní priority finančních podpor v oblasti rozvoje venkova pro programovací období 2007 – 2013, nový EAFRD (financováno Ministerstvem zemědělství, koordinátor projektu VÚZE, Výzkumný ústav pro zemědělskou ekonomiku)

2007-2008

odborný garant hodnocení principu „mainstreaming“ v rámci evaluačního projektu „Třetí etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL“, financováno z technické asistence MPSV

2006-2013

člen expertního týmu SRSV, „Strategické partnerství pro bilanci Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje“ z roku 2001 (dále PRK 2001) a pro tvorbu, realizaci a bilanci Programu rozvoje kraje pro období 2007-2013, oblast rozvoje venkova a zemědělství

2006-2007

koordinátor projektu „Odborná analýza opatření 2.3 Rybářství Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, evaluace dílčího opatření, financováno Ministerstvem zemědělství ČR 

2006

koordinátor projektu „Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU“, financováno Úřadem vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR (05/2006 – 12/2006), publikace a semináře.

2006

člen expertního týmu SRSV, ex-ante hodnocení „Strategie rozvoje Královehradeckého kraje 2006 – 2015“, zaměření na rozvoj venkova a zemědělství

2005

Účast na evaluačním projektu „Doporučení analýz a evaluací pro operační programy“ – 1/05. Realizována byla příprava metodických textů pro přípravu operačních programů a doporučení pro priority těchto programů

2005

koordinátor a odborné vedení projektu „Studie – Pravidlo n+2“, financováno z technické pomoci RPS dle opatření 5.2 „Technická pomoc CSF“ SROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2005

metodická podpora iniciativy Společenství EQUAL. Příprava metodických manuálů pro monitorovací indikátory, evaluaci programu a evaluace rozvojových partnerství

2005

člen týmu konsorcia (VŠE, VŠB-TU, KPMG, Mepco) pro zpracování aktualizace Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 – 2013, který se stal výchozím dokumentem pro Národní strategický referenční rámec. Zpracování části „Vazby na rozvoj venkova“ a „Inovace a znalostní ekonomika“

2004-2007

koordinátor projektu MILUnet, Multifunctional Intensive Land Use in Europe; financováno z iniciativy INTERREG IIIC, IEEP

2004-2006

člen výzkumného týmu KREG vědeckého projektu „Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností“, rezortní výzkum MMR, řešitel prof. RNDr. René Wokoun, CSc., reg. č. 31/04

2003-2004

asistent prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc. na Mid-term evaluaci předvstupního programu SAPARD, týkající se problematiky zemědělství a rozvoje venkova

2003-2004

koordinátor projektu cyklu 12 konferencí týkajících se problematiky české regionální politiky v kontextu postupující Evropské integrace, financováno z programu Phare
Publikace

2014

PĚLUCHA, Martin, SHUTT, John. Preparing for 2014-2020: Can the Czech Republic improve its performance by learning more from the United Kingdom?, Regions – Quarterly Magazine of the Regional Studies Association, 2014, č. 293, s. 25–28. ISSN 1367-3882
Kveton, Viktor; Louda, Jiri; Slavik, Jan; Pelucha, Martin. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic, EUROPEAN PLANNING STUDIES, Volume: 22, Issue: 3, Pages: 515-536, Published: MAR 4 2014
2013 WOKOUN, René, PĚLUCHA, Martin, KREJČOVÁ, Nikola, KOUŘILOVÁ, Jana, ŠUMPELA, Vít. Regional Competitiveness from a Macroeconomic Perspective and Within Factors of the Knowledge Economy: A Case Study of the Czech Republic. In: KOCOUREK, Aleš (ed.). Liberec Economic Forum 2013 [CD ROM]. [online] Sychrov, 16.09.2013 – 17.09.2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s. 618–626. ISBN 978-80-7372-953-0
PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, JÍLKOVÁ, Jiřina. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 29, č. 1, s. 91–103. ISSN 0264-8377. (impaktovaný journal)
2012 PĚLUCHA, Martin, ŘÍHOVÁ, Gabriela. Rural areas in the context of the knowledge-based economy and application of innovative tools: case of the Czech Republic. Delft 13.05.2012 – 16.05.2012. In: BEAUCLAIR, Auréliane, MITCHELL, Elizabeth (ed.). Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Seaford : Regional Studies Association, 2012, s. 144–145. ISBN 978-1-897721-41-4.
POTLUKA, Oto, aj. Příručka pro projekty realizované v partnerství. 1. vyd. Praha : Úřad vlády ČR, 2012. 192 s. ISBN 978-80-7440-062-9.
POTLUKA, Oto, KVĚTOŇ, Viktor, PĚLUCHA, Martin. Možnosti aplikace counterfactual impact evaluation v České republice. Regionální studia, 2012, č. 2, s. 45–51. ISSN 1803-1471.
KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, PĚLUCHA, Martin, WOKOUN, René. Synergie vztahu město-venkov. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 61 s. ISBN 978-80-87197-44-8.
PĚLUCHA, Martin, aj. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 978-80-87197-49-3.

2011

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, SLAVÍK, Jan. Matching mindsets to maps. Regional Insights, 2011, č. 2, s. 6–8. ISSN 2042-9843. * PĚLUCHA, Martin. Venkovský prostor a jeho proměny. In: WOKOUN, René, MATES, Pavel, KADEŘÁBKOVÁ Jaroslava et al. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 166, ISBN 978-80-7380-304-9

 

Martin Pělucha, Štěpánka Valentová, Gabriela Říhová (2011): Podmínky a kontext realizace iniciativy JESSICA v regionálním rozvoji ČR v období 2007 – 2013, Regionální studia, 01/2011, str. 55-66, ISSN 1803-1471

 

PĚLUCHA, Martin, SLAVIK Jan, LOUDA Jiri, KVETON Viktor. Sustainable development in practice: experience gained with LA21 in the Czech Republic. Regions, 2011, č. 283, s. 4–7. ISSN 1367-3882

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., RIKOON, S., PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V. (2011): The rural development in the context of agricultural „green“ subsidies: Czech farmer´s responses, Agricultural Economics – Czech, 57, 2011 (6): 259-271, ISSN: 0139-570X

2010

KVĚTOŇ, Viktor, SLAVÍK, Jan, PĚLUCHA, Martin, VLČKOVÁ, Jitka. Critical Reflection of the Local Agenda 21 Implementation in the Czech Republic. London 26.11.2010. In: BEAUCLAIR, Auréliane, MITCHELL, Elizabeth (ed.). Regions and the Environment. Seaford : Regional Studies Association, 2010, s. 109–112. ISBN 978-1-897721-38-4.

 

Rene WOKOUN, Jana KOURILOVA, Martin PELUCHA, Viktor KVETON, Prospective Future Trends in Urban–Rural Relationships Within the Territorial Agenda of the EU: A Critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic, European Planning Studies Vol. 18, No. 11, November 2010, ISSN: 0965-4313 (impaktovaný journal)

 

Shutt, J., Koutsoukos, S., Pělucha, M., The Czech Republic’s Structural Funds 2007-13: Critical Issues for Regional Regeneration, In: John Diamond, Joyce Liddle, Alan Southern, Philip Osei (ed.). „Urban Regeneration Management: International Perspectives“, nakladatelství Routledge – Taylor&Francis Group (Velká Británie), 2010, ISBN: 978-0-415-45193-2

 

PĚLUCHA, Martin. Mění se vnímání venkova v Společné zemědělské politice Evropské unie. Obec & finance, 2010, roč. XV, č. 2, s. 44–45. ISSN 1211-4189.

 

VALENTOVÁ, Štěpánka, PĚLUCHA, Martin. Analysis of Financial Engineering Instruments with a Focus on JESSICA Initiative: Case of the Czech Republic. Pécs 24.05.2010 – 26.05.2010. In: BEAUCLAIR, Auréliane (ed.). Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations. Seaford : Regional Studies Association, 2010, s. 180. ISBN 978-1-897721-36-0.

 

WOKOUN, René, TVRDOŇ, Jozef, aj. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 204 s. ISBN 978-80-245-1736-0. (Pělucha Martin uveden jako další spoluautor publikace).

2009

Pělucha, M., A Regional Dimension of the Financial Crisis: Impacts on the Czech Republic, odborné periodikum Regional Studies Association, „Regions“, no. 273, Spring 2009, ISSN 1367-3882

 

Pělucha, M..: Function of the Mainstreaming Process Mechanisms in the CIP EQUAL Implementation: The Case of the Czech Republic 2004 - 2006. Leuven 06.04.2009 - 08.04.2009. In: HARDY, Sally, LARSEN, Aureliane BEAUCLAIR and Lisa Bibby-LARSEN (ed.). Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures. Seaford : Regional Studies Association, 2009, page 115-116., ISBN 978-1-897721-35-3

 

Slavíková, L., Pělucha, M., „Regiony: dilema integrace a konkurence“, Politická ekonomie, č. 2/09, ISSN 0032-3233 (impaktovaný journal)

 

Pělucha, M., Bednaříková, D., Viktorová, D., Možnosti nastavení efektivní politiky rozvoje venkova EU, Acta Oeconomica Pragensia, 05/2009, ISSN 0572-3043

 

CUDLÍNOVÁ, Eva, PĚLUCHA, Martin. Scenario of rural development by a view of multifunctional agriculture in the EU : critical reflection of the Czech Republic's case study. Warsaw 23.10.2009 – 24.10.2009. In: CZAPIEWSKI, Konrad, SILKA, Piotr (ed.). Networking in the European regional and local space. Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, 2009, s. 39. ISBN 978-83-61590-44-6

 

KOROMPAI, Attila, PĚLUCHA, Martin, SIRAK, Martin. Regional Leadership in Central Europe. Regions – The Newsletter of the Regional Studies Association, 2009, č. 275, s. 13–15. ISSN 1367-3882.

2008

Pělucha, M., Bednarikova, Z..: Periphery Regions Through Governance and Networking Leadership: The case of the Czech Republic. Prague 27.05.2008 - 29.05.2008. In: HARDY, Sally, LARSEN, Lisa Bibby, FREELAND, Frankie (ed.). Regions: The Dilemmas of Integration and Competition. Seaford : Regional Studies Association, 2008, page 172., ISBN 978-1-897721-33-9

2007 

Pělucha, M., Romanová, M..: The EU CAP perspective in the context of existing reform steps: case of the Czech Republic. Lisbon 02.04.2007 – 05.04.2007. In: HARDY, Sally, LARSEN, Lisa Bibby, WARD, Lizzie (ed.). Regions in Focus?. Seaford : Regional Studies Association, 2007, s. 98., ISBN 1-897721-31-5

 

kolektiv autorů, Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů, kapitola 2 – Institucionální střet zájmů v programovém období 2007 - 2013, Transparency International – Česká republika, březen 2007, ISBN 978-80-903032-2-5

 

Jilkova, J., Pelucha, M.: Innovationspolitik in der Tschechischen Republik. In: GERLACH, Frank, ZIEGLER, Astrid, (Hg.) (ed.) Innovationspolitik: Wie kann Deutschland von anderen lernen?. Schuren Verlag GmbH, 2007, s. 158., ISBN 978-3-89472-217-3

 

Pělucha, M., Květoň, V.: Strategický management oboru rybářství v oblasti financování ze SF: dílčí zkušenosti ze zkráceného období 2004 – 2006 v ČR, sborník příspěvků odborné sekce z mezinárodní vědecké konference „Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů, s. 545, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1554-1

2006

Pělucha Martin: „Dosavadní zkušenosti s implementací SF v ČR – implikace pro financování aktivit územní samosprávy“, sborník z konference „Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků“, Masarykova univerzita v Brně, 2006, ISBN 80-210-3957-4

 

Pělucha Martin: „Rozvoj venkovského prostoru v kontextu implementace SF EU“, sborník příspěvků ze semináře konaného ve dnech 12.-13.září 2005 ve Svatém Janě pod Skalou, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006, ISBN 80 – 213 – 1472 – 9

 

Pělucha, M., Shutt, J., Koutsoukos, S.: The Czech Republic's Structural Funds Implementation and Delivery in the Programming Period 2007-2013: Critical Issues. Leuven 08.06.2006 – 09.06.2006. In: HARDY, Sally, LARSEN, Lisa Bibby, FREELAND, Frankie (ed.). Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures. Seaford : Regional Studies Association, 2006, s. 46. ISBN 1-897721-29-3

 

Pělucha, M. a kol., Rozvoj venkova v programovacím období 2007 – 2013 v kontextu reforem SZP EU, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, 2006, ISBN 80-86684-42-3 * PĚLUCHA, Martin. Mechanismus fungování principu subsidiarity a jeho uplatnění v evropské i národní veřejné správě [CD-ROM]. In: WOKOUN, René, MATES, Pavel et al.Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha : Linde, 2006. 6 s. ISBN 80-7201-608-3

 

Pělucha, M., Podpora rozvoje českého venkova z fondů EU, Dotační věstník, ročník 2, č. 9, 2006, ISSN 1801 – 4704

2005 

Pělucha Martin, Faktory růstu v nových konceptech regionálního rozvoje, sborník z doktorského semináře 7. 1. 2005 – „Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů“, ISBN 80-245-0841-9

 

Pělucha Martin, „Growth Factors in New Concepts of Regional Development“, sborník z mezinárodní konference s názvem „Regional Growth Agendas“, 28. – 31. května 2005, University of Aalborg, Dánsko, ISBN 1 897721 27 2

 

Viktorová Dana, Pělucha Martin: Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci EU ve venkovských oblastech České republiky v kontextu vývoje zemědělské a venkovské politiky v Evropě, zpracováno pod grantem Hlávkovy nadace, Praha 2005, ISBN 80-86729-21-4

 

kolektiv autorů, Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR, (Martin Pělucha, kapitola 1.1.1, 1.2, 2.2) pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydal IREAS, Institut pro strukturální politiku, Praha, 2005, ISBN 80-86684-30-x

 

Šumpíková M., Ochrana F., Pavel J. a kolektiv, Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost, kapitola 9, vydalo nakladatelství EUROLEX Bohemia, s. r. o., 2005, ISBN 80-86861-77-5

 

Pělucha Martin a Potluka Oto, Výsledky projektu PHARE „Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků“, sborník příspěvků z konference „Vzdělávání úředníků ve veřejné správě“ Olomouc 2005, Ministerstvo vnitra ČR, 2005, ISBN 80-244-1142-3

 

kolektiv autorů, Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR - Problematické oblasti v distribuci a užívání SF/CF, kapitola 1.4 – Institucionální střet zájmů při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů, Transparency International – Česká republika, 2005

2004

Pělucha Martin, Regionální ekonomický rozvoj v kontextu rozšířené Evropské unie, zpracováno v rámci výzkumného programu SPACES, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2004

 

Potluka a kolektiv, Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, zpracování kapitoly 2), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vydavatel IREAS, Institut pro strukturální politiku, Praha 2004, ISBN 80-86684-16-4