e-academia

network akademických pracovníků

img seflova web

Ing. Jitka Šeflová 

seflova (zavináč) ireas.cz

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod. 

 

Funkce
  

Projektová manažerka

Odborná garantka, expertka

Studium

2001-2003

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, vedlejší speciálizace Ekonomika životního prostředí,

inženýrské studium (Ing.)

1997–2001

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakukta národohospodářská,

bakalářské studium (Bc.)

Stáže

 

2005

"Gaining Competence in Participation Methods of edult education and of making project proposals for EU-financed education programmes"

Haminkeln - Dingden, Německo

Praxe

 

2003-dosud 

Projektová manažerka, Odborná garantka

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004 - dosud

Projektová manažerka, Odborná garantka

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2005-2010

Výuka odborných předmětů

Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra ekonomiky životního prostředí

2002 - 2011

Projektová asistentka, manažerka

IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Vysoké škole ekonomické v Praze

Projekty
2020 - 2022
Rozvíjíme učitele a žáky - podpora integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Zadavatel: MŠMT ČR

Pozice: Manažerka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2020-2021
Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad

Zadavatel: SFŽP ČR

Pozice: Metodická konzultantka, tvorba metodických listů a her

Řešitel: Místní akční skupina Podřipsko

2020 -2022
Svět se tvoří v našich hlavách - rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu 

Pozice: Manažerka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2017 - 2019

KUPROG - programy pro podporu rozvoje žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu

Pozice: Odborná garantka

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2017-2019

Patřím mezi ostatní - rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: Manažerka klíčové aktivity

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2013-2014

Podpora materiálového využití odpadů biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Zadavatel: Technologická agentura České republiky

Pozice: Odborá expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2010-2011

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Zadavatel: Královehradecký kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Odborná garantka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2010-2012

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích

Zadavatel: Jihočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Projektová manažerka za IEEP, odborná expertka

Řešitel: , Jihočeská univerzita, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2010-2013

E-learningový portál - podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Zadavatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Odborná garantka, manažerka projektu

Řešitel: IREAS, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, o. p. s.

2009-2010

Teoretická analýza interdepedencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Zadavatel: Grantová agentura České republiky

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2007-2010

Výukový projekt e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2008-2009

Návrh integrovaného systému nakládání s bioodpady v Moravskoslezském kraji

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2006-2008

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí (Ekolog veřejné správy)

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2007-2008

Budování systému Státní pokladny - Systém školení pro státní pokladnu

Zadavatel: Ministerstvo financí České republiky

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2007 - 2009

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s využitelnými surovinami v České republice

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2007

Návrh vyhodnocení současných ekonomických nástrojů pro OH v souvislosti s vyhodnocením plnění cílů POH ČR

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2005-2006

Vzdělávací program "Podnikový ekolog" 

Zadavatel: Hlavní město Praha, Jednotný programový dokument 3

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Generic Training System for Official of Territorial Self Governing Bodies

Zadavatel: PHARE

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů POH

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Publikace
 
2012

 

Šeflová Jitka (ed.), Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha, Alfa Nakladatelství, 2012, ISBN 978-80-87197-60

2011

 

Šeflová, J., Slavík, J., Od centrálního řízení k víceúrovňové správě – Nové přístupy ke správě přírodních zdrojů, Politická ekonomie 1/2011, str. 137

2010

Šeflová, J. Slavík, J., Analýza vybraných faktorů nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady - případová studie Německo, Waste fórum 2010, 3 Praha, str. 199

 

Gojišová, I., Šeflová, J. Experience in E-learning Education in the Field of Air and Climate protection, Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, 24. - 26. 5. 2010 Brno

 

Gojišová, I., Šeflová, J., Zkušenosti s realizací e-learningu a distančního vzdělávání dospělých v oblasti životního prostředí, příspěvek na konferenci E-learning 2010 forum, Praha 23. 3. 2010

 

Šeflová, J., Slavík, J., Bariéry a potenciál regionálního rozvoje v pohraničí na příkladu regionu Česko-Sasko (Barriers and regional development potenctial in the border area exemplified in the Czech-Saxony region), abstrakt a příspěvek na konferenci RSA Research Network, Ecological Regional Development – Towards a Common Understanding of Ecological Regional Development, 11. -12. 6. 2010 Dresden

 

Šeflová (ED.), Odborné kapitoly nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje, Praha 2010, ISBN 978-80-86684-60-4

2009

Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M., Mrázová, J.(2009), E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí .Pešková, K. (ed.): Sborník příspěvků - Proceedings. Symposium GIS Ostrava 2009. [CD-ROM] Ostrava, Tanger, spol. s r. o, s.ISBN: 978-80-87294-00-0

 

Vlčková, J., Zkušenosti obcí se sběrem BRKO, Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, 25. - 27. 5. 2009 Brno

 

Vlčková, J., Jílková, J., Šebková, Š., Zkušenosti s realizací e-learningu: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí, Sborník příspěvků z konference: Efficiency and Responsibility in Education 6 th International Conference, Department of Systems Engineering Czech University of Life Sciences, 11. – 12. 6. 2009 Praha, str. 31

2008

Vlčková J., Jílková J., Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí – E-klima, Sborník: Ochrana ovzduší ve státní správě – teorie a praxe IV. 18. – 20. 11. 2008.

 

Vlčková, J., Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu, Sborník příspěvků konference: E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Praha 2008

2007

Vlčková, J., Kombinovaný vzdělávací program, Odpadové fórum 6/2007, str. 28

 

Kováčová, A., Vlčková, J., Dobrovolné přístupy v ochraně životního prostředí, EKOLIST, listopad 2007, http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?x=2053828

 

Vlčková, Jitka (ed.). Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu. Praha 2008, IREAS, ISBN 978-80-86684-49, 416 s.

2006

Vlčková, J. a kol., Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů, Praha 2006, IREAS, ISBN 80-86684-37-6

 

 Vlčková, J., Zavádění EMS a zhodnocení jeho nákladů a přínosů v České republice a Německu, Zpravodaj MŽP 4/2006 

 

 Vlčková (ed.), Podnikový ekolog, IREAS, Praha 2006 ISBN 80-86684-46-6  

2005

Slavík, J., Vlčková, J., Možnosti aplikace ekonomických nástrojů v odpadovém hospodářství, Odpadové fórum, 1/2005, str. 34

 

Vlčková, J., Slavík, J., Postavení odpadového hospodářství v systému národního hospodářství, Odpady 4/2005, str. 22