e-academia

network akademických pracovníků

seflova

Ing. Jitka Šeflová 

seflova (zavináč) ireas.cz

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod. 

 

Funkce
  

Projektová manažerka

Odborná garantka, expertka

Studium

2001-2003

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, vedlejší speciálizace Ekonomika životního prostředí,

inženýrské studium (Ing.)

1997–2001

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakukta národohospodářská,

bakalářské studium (Bc.)

Stáže

 

2005

"Gaining Competence in Participation Methods of edult education and of making project proposals for EU-financed education programmes"

Haminkeln - Dingden, Německo

Praxe

 

2003-dosud 

Projektová manažerka, Odborná garantka

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004 - dosud

Projektová manažerka, Odborná garantka

ACADEMIA IREAS, o.p.s.

2005-2010

Výuka odborných předmětů

Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra ekonomiky životního prostředí

2002 - 2011

Projektová asistentka, manažerka

IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Vysoké škole ekonomické v Praze

Projekty
2020 - 2022
Rozvíjíme učitele a žáky - podpora integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Zadavatel: MŠMT ČR

Pozice: Manažerka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2020-2021
Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad

Zadavatel: SFŽP ČR

Pozice: Metodická konzultantka, tvorba metodických listů a her

Řešitel: Místní akční skupina Podřipsko

2020 -2022
Svět se tvoří v našich hlavách - rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu 

Pozice: Manažerka projektu

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2017 - 2019

KUPROG - programy pro podporu rozvoje žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha - pól růstu

Pozice: Odborná garantka

Řešitel: ACADEMIA IREAS, o. p. s.

2017-2019

Patřím mezi ostatní - rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pozice: Manažerka klíčové aktivity

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2013-2014

Podpora materiálového využití odpadů biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

Zadavatel: Technologická agentura České republiky

Pozice: Odborá expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2010-2011

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Zadavatel: Královehradecký kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Odborná garantka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2010-2012

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích

Zadavatel: Jihočeský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Projektová manažerka za IEEP, odborná expertka

Řešitel: , Jihočeská univerzita, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2010-2013

E-learningový portál - podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Zadavatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pozice: Odborná garantka, manažerka projektu

Řešitel: IREAS, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, o. p. s.

2009-2010

Teoretická analýza interdepedencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Zadavatel: Grantová agentura České republiky

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2007-2010

Výukový projekt e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

2008-2009

Návrh integrovaného systému nakládání s bioodpady v Moravskoslezském kraji

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2006-2008

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí (Ekolog veřejné správy)

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

2007-2008

Budování systému Státní pokladny - Systém školení pro státní pokladnu

Zadavatel: Ministerstvo financí České republiky

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2007 - 2009

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s využitelnými surovinami v České republice

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2007

Návrh vyhodnocení současných ekonomických nástrojů pro OH v souvislosti s vyhodnocením plnění cílů POH ČR

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2005-2006

Vzdělávací program "Podnikový ekolog" 

Zadavatel: Hlavní město Praha, Jednotný programový dokument 3

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku materiálového využití odpadů

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, projekt VaV

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Generic Training System for Official of Territorial Self Governing Bodies

Zadavatel: PHARE

Pozice: Odborná expertka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

2004-2005

Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů POH

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Pozice: Projektová manažerka

Řešitel: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Publikace
 
2012

 

Šeflová Jitka (ed.), Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha, Alfa Nakladatelství, 2012, ISBN 978-80-87197-60

2011

 

Šeflová, J., Slavík, J., Od centrálního řízení k víceúrovňové správě – Nové přístupy ke správě přírodních zdrojů, Politická ekonomie 1/2011, str. 137

2010

Šeflová, J. Slavík, J., Analýza vybraných faktorů nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady - případová studie Německo, Waste fórum 2010, 3 Praha, str. 199

 

Gojišová, I., Šeflová, J. Experience in E-learning Education in the Field of Air and Climate protection, Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, 24. - 26. 5. 2010 Brno

 

Gojišová, I., Šeflová, J., Zkušenosti s realizací e-learningu a distančního vzdělávání dospělých v oblasti životního prostředí, příspěvek na konferenci E-learning 2010 forum, Praha 23. 3. 2010

 

Šeflová, J., Slavík, J., Bariéry a potenciál regionálního rozvoje v pohraničí na příkladu regionu Česko-Sasko (Barriers and regional development potenctial in the border area exemplified in the Czech-Saxony region), abstrakt a příspěvek na konferenci RSA Research Network, Ecological Regional Development – Towards a Common Understanding of Ecological Regional Development, 11. -12. 6. 2010 Dresden

 

Šeflová (ED.), Odborné kapitoly nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje, Praha 2010, ISBN 978-80-86684-60-4

2009

Pechanec, V., Šťávová, Z., Vávra, A., Voženílek, V., Jílková, J., Tolasz, R., Šebková, Š., Vlčková, J., Holtanová, E., Müllerová, M., Jurek, M., Mrázová, J.(2009), E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělání ve vybraných oblastech životního prostředí .Pešková, K. (ed.): Sborník příspěvků - Proceedings. Symposium GIS Ostrava 2009. [CD-ROM] Ostrava, Tanger, spol. s r. o, s.ISBN: 978-80-87294-00-0

 

Vlčková, J., Zkušenosti obcí se sběrem BRKO, Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, 25. - 27. 5. 2009 Brno

 

Vlčková, J., Jílková, J., Šebková, Š., Zkušenosti s realizací e-learningu: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí, Sborník příspěvků z konference: Efficiency and Responsibility in Education 6 th International Conference, Department of Systems Engineering Czech University of Life Sciences, 11. – 12. 6. 2009 Praha, str. 31

2008

Vlčková J., Jílková J., Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí – E-klima, Sborník: Ochrana ovzduší ve státní správě – teorie a praxe IV. 18. – 20. 11. 2008.

 

Vlčková, J., Zkušenosti s realizací kombinovaného vzdělávání, výhody a nevýhody e-learningu, Sborník příspěvků konference: E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Praha 2008

2007

Vlčková, J., Kombinovaný vzdělávací program, Odpadové fórum 6/2007, str. 28

 

Kováčová, A., Vlčková, J., Dobrovolné přístupy v ochraně životního prostředí, EKOLIST, listopad 2007, http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?x=2053828

 

Vlčková, Jitka (ed.). Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu. Praha 2008, IREAS, ISBN 978-80-86684-49, 416 s.

2006

Vlčková, J. a kol., Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů, Praha 2006, IREAS, ISBN 80-86684-37-6

 

 Vlčková, J., Zavádění EMS a zhodnocení jeho nákladů a přínosů v České republice a Německu, Zpravodaj MŽP 4/2006 

 

 Vlčková (ed.), Podnikový ekolog, IREAS, Praha 2006 ISBN 80-86684-46-6  

2005

Slavík, J., Vlčková, J., Možnosti aplikace ekonomických nástrojů v odpadovém hospodářství, Odpadové fórum, 1/2005, str. 34

 

Vlčková, J., Slavík, J., Postavení odpadového hospodářství v systému národního hospodářství, Odpady 4/2005, str. 22