e-academia

network akademických pracovníků

vojacek o

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

vojacek (zavináč) ireas.cz

Ondřej Vojáček působí v současné době jako řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí a cost-benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentálních statků.

V oblasti regulace se specializuje na obchodovatelná emisní povolení, IPPC, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace (statická a dynamická efektivnost, vliv na konkurenceschopnost). Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií. Institucionálně působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v akademickém networku e-academia.

 

Funkce
  

Manažer a analytik kompetenčního týmu Energetika a ovzduší

Studium

2010

Vysoká škola ekonomická v Praze, titul Ph.D. v oboru Environmentální ekonomika a politika

2005

Vysoká škola ekonomická v Praze, inženýrský titul v oboru Hospodářská politika

Stáže

2011

 

Ekonomická valuace environmentálních statků metodou odhalených preferencí. Švédská univerzita zemědělské vědy, Umeå, Švédsko

Praxe

 

2015-dosud

České vysoké učení technické v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku

2015-dosud

Analytik a projektový manager v Národním centru energetických úspor

2012-2013

Vedoucí katedry Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze

2008-dosud

IREAS Institut pro regionální a strukturální politiku

2008-2009

Externí konzultant v CzechCoal a.s.

2005-2007

Externí konzultant v PricewaterhouseCoopers ČR

2005-dosud

Odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze

Projekty

6/2015-9/2015

Projekt: Ekonomická analýza podpůrných služeb pro provozovatele distribučních soustav.

Zadavatel: ČEZ Energo, s.r.o.

6/2015-9/2015

Projekt: Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání s fotovoltaickými moduly uvedenými na trh do dne 31. 12. 2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných požadavků.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

2014-2015

Projekt TD020352: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů.

Poskytovatel: TAČR, Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pozice: spoluřešitel

04/2014–08/2014

Projekt: Posouzení dopadů směrnice EP a Rady o omezení znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.

Zadavatel: Teplárenské sdružení ČR a MPO ČR
2013-2014
Projekt TA02020808: Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.

Poskytovatel: TAČR, Příjemce: VÚV TGM. Pozice: spoluřešitel

2012-2014
Projekt 7. RP REFRESH: Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems.

Příjemce: Hydrobiologický ústav AV ČR. Pozice: spoluřešitel

11/2012–01/2013

Projekt: Návrh vyhlášky k aplikaci výjimky z nejlepších dostupných technik dle článku 15 směrnice 2010/75/EU.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

2012-2013

Hodnocení dopadů environmentální a energetické legislativy a regulativy s ohledem na konkurenceschopnost českého
průmyslu do roku 2020.

Poskytovatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: hlavní řešitel projektu

06/2011–10/2011

Projekt: Ekonomický dopad splnění emisních limitů podle směrnice 2010/75/EU na menší výrobce tepelné energie.

Zadavatel: Teplárenské sdružení ČR

2011

Ekonomická analýza opatření zlepšujících kvalitu ovzduší - součást studie: Posílení absorpční kapacity prioritní osy 2 Operačního
programu Životní prostředí – analýza národních a krajských koncepcí.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Příjemce: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Pozice: hlavní řešitel projektu

2010-2011

Organizace a vedení školení na téma RIA - Hodnocení dopadů regulace.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Příjemce: Eacademia.eu, s.r.o. Pozice: hlavní řešitel projektu

2010

Hodnocení dopadů směrnice o průmyslových emisích na zdroje do 50 MW.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Příjemce: SPD Group. Pozice: hlavní řešitel projektu

2010

Projekt: Analýza a modelování hodnocení dopadů regulace na mikroekonomické úrovni.

Příjemce: Katedra ekonomiky životního prostředí, Vysoká škola ekonomická v Praze. Pozice: spoluřešitel projektu

08/2009–10/2009

Projekt: Analýza dopadů možných způsobů alokace povolenek dle Klimaticko– energetického balíčku na Teplárnu Strakonice.

Zadavatel: Czech Coal a.s.

11/2008–12/2008

Projekt: Analýza ekonomických dopadů navýšení poplatků za znečišťování ovzduší na Teplárnu Strakonice a el. Opatovice.

Zadavatel: Czech Coal a.s.
Publikace

2015 

Vojáček, O.;Louda, J. Economic Value of Ecosystem Services in The Eastern Ore Mountains.

E+M Ekonomie a management, 2015 – in print. (IF 0,5) ISSN 1212-3609.

2013

Slavíková, L.; Malý, V.; Rost, M.; Petružela, L.; Vojáček, O. Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic.

Water Resources Management. 2013. sv. 27, č. 2, s. 365--379. ISSN 0920-4741.

2012

Jílková, J.; Vojáček, O. Interlinkages and effective coordination of clean air, climate protection and energy efficiency policies using the abatement cost concept

In: Knápek, J.; Streicher, W.; Vojáček, O. et al. Energy for Sustainable Development III: Energy Savings-Economics and
Links to other policies. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-54-7.

2011

Šauer, P.; Vojáček, O.; Klusák, J. a kol. Introducing Environmental Tax Reform: The Case of the Czech Republic.

In: Ekins, P.; Speck, S. Environmental Tax Reform (ETR). Oxford: Oxford University Press, 2011, str. 131–147. 371 p. ISBN 978-0-19-958450-5.

 

Vojáček, O. Preference Dilemma in Economics.

Politická ekonomie, 2011, Vol. 59 (3), str. 345-359.

2010

Vojáček, O.; Pecáková, I. Comparison of Discrete Choice Models for Economic Environmental Research.

Prague Economic Papers, 2010, Vol. 19 (1), str. 35–53. ISSN 1210-0455.