e-academia

network akademických pracovníků

jilkova

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

jilkova (zavináč) e-academia.eu

Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu), kde si prohlubovala své odborné znalosti v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky. V roce 2004 získala titul profesor. V současné době působí jako prorektorka pro vědu na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem a dále na katedře ekonomiky životního prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze. Prof. Jílková je zakladatelkou obecně prospěšné společnosti IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. a rovněž členkou mnoha poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice.

 

Funkce
  

Zakladatelka společnosti IREAS

Studium

2004

Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Národní hospodářství (Prof.)

1994

Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Národní hospodářství (Doc.)

1985

Vysoká škola ekonomická, dvousemestrální studium základů pedagogiky

1983

Universität Rostock (Univerzita Rostock), ohajoba doktorské práce na téma efektivnost řízení (CSc.)

1979-1985

Universität Rostock (Univerzita Rostock), interní aspirantura na katedře řízení hospodářství (Dipl. Ing.)

1979

Vysoká škola zemědělská v Brně, studijní pobyt na katedře řízení

1974–1978

Universität Rostock (Univerzita Rostock), Fakulta meliorace a rostlinné výroby, obor Ekonomika zemědělství, Německo (Dr. agr.)

Projekty
2009-2011 Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR – efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace, QH91257, Ministerstvo zemědělství ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

2006

Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů VaV s douhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí ČR, HR 158/06, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2006–2007, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

2004

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice, 1C/4/42/04, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2004–2005, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

Competitiveness effects of environmental tax reforms – COMETR, contract no. 501993, 6. rámcový program EU, 2004–2006, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

2003

Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky, Grantová agentura ČR, 2003–2004, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

2001 

Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky, VaV/320/3/01, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2001–2002, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.

2000

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou, SG320/1/00, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2000–2001, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.
1998 Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí, VaV/320/3/98, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998–2000, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, odborný garant.
1995 Možnosti ekologické transformace soustavy veřejných financí ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1995, ECON, s. r. o., odborný garant.
Publikace
2020

Vokoun, M.; Jilkova, J. 2020. Eco-Innovation Activities in the Czech Economy 2008–2014: Impact of the Eco-Innovative Approach to the Profit Stream and Differences in Urban and Rural Enterprises. Economies. 8. 3. 10.3390/economies8010003.

2019

Brabec, J.; Macháč, J.; Jilkova, J. 2019. Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive. Water. 11. 1791. 10.3390/w11091791.

Fanta, M.; Sobehart, R.; Jilkova, J. 2019. DECENTRALIZATION OF THE WATER INDUSTRY IN THE CONTEXT OF ECONOMIES IN TRANSITION (ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1992-1998). 625-634. 10.31410/EMAN.2019.625.

2018

Peterka, P.; Sobehart, R.; Jilkova, J. 2018. Sharing Economy – a Challenge of the 21st Century?. Littera Scripta. 2018. 155-169.

Hartmann, T.; Jilkova, J.; Schanze, J. 2018. Editorial: Land for flood risk management: A catchment‐wide and cross‐disciplinary perspective. Journal of Flood Risk Management. 11. 10.1111/jfr3.12344.

2017

Macháč, J.; Hartmann, T.; Jilkova, J. 2017. Negotiating land for flood risk management - Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management. 11. 10.1111/jfr3.12317.

2016

Barták, M.; Rogalewicz, V.; Jilkova, J.; Jerabkova, S. 2016. Cross-border healthcare in European Union and Czech Republic. Časopis lékařů českých. 155. 247-253.

Barták, M.; Rogalewicz, V.; Jilkova, J.; Jerabkova, S. 2016. Přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii a ČR [Cross-border healthcare in European Union and Czech Republic]. Časopis lékařů českých. 155. 247-253.

Potluka, O.; Derlukiewicz, N.; Gombitová, D.; HORÁKOVÁ, J.; Jilkova, J.; KOCZISZKY, G.; KORENIK, S.; KOŠŤÁL, C.; KUNZE, C.; KUTTOR, D.; Louda, J. ;MAKAREVICH, T.; Nemec, J.; Pisar, P.; ROGOWSKA, M.; Slintakova, B.; Spacek, M.; Švecová, L.; WOITEK, F. 2016. Impact-of-EU-Cohesion-Policy-in-Central-Europe-print-WWW.

2015

Hartmann, T.; Jilkova, J. 2015. Wasser-Governance matters. Nachrichten der ARL. 45-46.

Hartmann, T.; Jilkova, J.; Macháč, J. 2015. THE FLOODING GAME Upstream and downstream in the light of economic theory.

Macháč, J.; Hekrle, M.; Vojáček, O.; Jilkova, J. 2015. Disproportionate costs in water management in the light of the EU WFD.

2014

Potluka, O.; Derlukiewicz, N.; Gombitová, D.; HORÁKOVÁ, J.; Jilkova, J.; Kocziszky, G.; KORENIK, S.; KOŠŤÁL, C.; KUNZE, C.; KUTTOR, D.; Louda, J.; MAKAREVICH, T.; Nemec, J.; Pisar, P.; ROGOWSKA, M.; Slintakova, B.; Spacek, M.; Švecová, L.; WOITEK, F. 2014. Impact-of-EU-Cohesion-Policy-in-Central-Europe-print-WWW.

2013

Pělucha, M.; Květoň, V.; Jílková, J. 2013. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, Vol. 29, Iss. 1, pp. 91–103. ISSN 0264-8377.

2011

Slavíková, L.; Jílková, J. 2011. Implementing the Public Participation Principle into Water management in the Czech Republic: A Critical Analysis. Regional Studies, 2011, Vol. 45 (4), pp. 545–557.

2010

Slavíková, L.; Kluvánková-Oravská, T., Jílková, J. 2010. Bridging theories on environmental governance: Insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. Ecological Economics, 2010, Vol. 69 (7), pp. 1368–1372. ISSN 0921-8009.

Jílková, J.; Slavíková, L. 2010 The Governance of Water in the European Union: Water Framework Directive Ambitions and Challenges. In: Kluvánková-Oravská, T. et al. From Government to Governance? New Governance fo Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, pp. 45–58. 233 p. ISBN 978-80-87197-28-8.

Jílková, J.; Holländer, R; Kochmann, L.et al. 2010. Economic Valuation of Environmental Resources and its Use in Local Policy Decision-Making: A Comparative Czech-German Border Study. Journal of Comparative Policy Analysis  2010, Vol. 12 (3), pp. 299–309. ISSN 1572-5448.

Slavíková, L.; Jílková, J.; Kluvánková-Oravská, T. 2010. Elinor Ostrom - Nobel Laureate for Economics and her Contribution to Resource Economics (Elinor Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí). Politická ekonomie, 2010, Vol. 58 (3), pp. 419–423. ISSN 0032-3233.

2009 PAVEL, J., SLAVÍKOVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 2, s. 132–144. ISSN 0013-3035.

 

PETRUŽELA, L.,  JÍLKOVÁ, J., SLAVÍKOVÁ, L., JANSA, D. Problémy sociální přijatelnosti vodného a stočného v podmínkách ČR. In: ŽÁK, M. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Praha: Linde, 2009, s. 46–53. 288 s. ISBN 978-80-86131-82-5.

2008

VÍTEK, L., JÍLKOVÁ, J. Use of the E3ME Model for Impact Analysis of Environmental Taxes.In: Sustainability Accounting and Reporting on Micro-economical and Macro-economical Level. Pardubice: University of Pardubice, 2008, s. 224–232. ISBN 978-80-7395-081-1. 

2007

VÍTEK, L., PAVEL, J., JÍLKOVÁ, J. Comparison of the Administrative Costs of the Environmental Charges on Air Pollution for Large and Extra-Large Sources of Air Pollution. In: ORVISKÁ, M., PISÁR, P. (ed.). Európske financie – teória, politika a prax [CD-ROM]. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 15. ISBN 978-80-969535-8-5.

 

WOKOUN, R.,  JÍLKOVÁ, J. et al.: Analýza regionálního rozvoje České republiky a výhled pro období 2007–2013. In: WOKOUN, René et al. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica, 2007, s. 9–153. ISBN 978-80-245-1301-0.

 

VOJÁČEK, O., JÍLKOVÁ, J. Klimatická změna – problémy a cesty řešení. In: ŠAUER, P., LISA, A. et al. Environmentální ekonomie a politika: Výukové případové studie. Praha: UK, 2007, s. 118–160. ISBN 978-80-87076-08-8.

 

JÍLKOVÁ, J., PĚLUCHA, M. Innovationspolitik in der Tschechischen Republik. In: GERLACH, F., ZIEGLER, A. (Hrsg.) Innovationspolitik: Wie kann Deutschland von anderen lernen? Marburg: Schüren, 2007.  ISBN 978-3-89472-217-3. 
 2006 JÍLKOVÁ, J., PAVEL, J. Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí. 1. vyd. Praha: IREAS, 2006. 194 s. ISBN 80-86684-31-8.

 

ČAMROVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. Povodně v území – institucionální a ekonomické souvislosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 174 s. ISBN 80-7379-000-9.

 

JÍLKOVÁ, J., PAVEL, J., VÍTEK, L., SLAVÍK. J. Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 136 s. ISBN 80-7379-002-5.

 

JÍLKOVÁ, J., ČAMROVÁ, L. Povodňové škody a nástroje k jejich snížení. 1. vyd. Praha: VŠE 2006. 418 s. ISBN 80-86684-35-0.  

 

JÍLKOVÁ, J., CHMELÍK, T.  Greenhouse Gases Emissions Trading in the Czech Republic. In: BOCHNIARZ, Z., COHEN, G. B. The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe. New York : Berghahn Books, 2006, s. 81–98. ISBN 1-84545.

 

ROCH, I., JÍLKOVÁ, J. Analýza tří území v rámci povodí střední Evropy přesahujících hranice států – potenciál, problémy a občanská identita. In: ČAMROVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. et al. Povodně v území – institucionální a ekonomické souvislosti. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 47–63. ISBN 80-7379-000-9.
2005 STREBEL, H., JÍLKOVÁ, J., KRAMER, M. Mezinárodní management životního prostředí III. [Internationales Umweltmanagement III] Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 80-7179-921-1

 

Janouch, F., Jílkova, J. The Energy Policy of the Czech Republic. In:  Janouch, F., Schleicher, S. (eds.) Energy for Sustainable Development. Research Papers of Czech-Austrian Energy Expert Group. Prague: Charles University, 2005. p. 9–20.

Janouch, F., Jilkova, J., Schleicher, S., Steinreiber, Ch. The Czech and Austrian Energy Systems in European Perspective. In:  Janouch, F., Schleicher, S. (eds.) Energy for Sustainable Development. Research Papers of Czech-Austrian Energy Expert Group. Prague: Charles University, 2005. p. 29–52.
2004 Jílková, J., Krivošík, J., Chmelík, T. Energy Subsidies in the Czech and Slovak Republics. In: Energy Subsidies. Lessons learned in assessing their impact and designing policy reforms. Sheffield: Greenleaf, 2004, p. 50–67. ISBN 187471911X.

2003

JÍLKOVÁ, J. Daně, dotace  a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany  ovzduší a klimatu. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2003, 156 stran. ISBN 80-86684-04-0.

JÍLKOVÁ, J. Umweltschutzorgane in der Tschechischen Republik, In: Kramer, M., Urbaniec, M., Möller, L. (Hrsg.) Interdisziplinäre Rahmenbedingungen einer umweltorientierten Unternehmensführung im deutsch-polnisch-tschechischen Vergleich. S. 287–307. Verlag Gabler, 2003.

JÍLKOVÁ, J. Umějí odborníci skutečně ocenit přírodu? Lidové noviny, 1. 2. 2003.

2002 JÍLKOVÁ, J. Ekologická daňová reforma – mýtus a realita. In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 4 (Optimální fiskální politika nebo efektivní politika životního prostředí?). Sborník z konference konané ve dnech 31. 10.–2. 11. 2002. Praha: 2002. ISBN 80-86732-00-2.
2001 NOVOTNÁ, D. (editor) a kol. Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny. Praha: MŽP a ENIGMA, 2001 (spoluautor). ISBN 7212-192-8.

JÍLKOVÁ, J., WOKOUN, R.  Životní prostředí a regionální politika. In: Životní prostředí ČR – stav a perspektiva, sborník z konference. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2001. ISBN 80-02-01448-0.

JÍLKOVÁ, J.,  WOKOUN, R.  Operacionalizace životního prostředí ve strukturální a regionální politice. In: Strukturální politika EU a životní prostředí, sborník referátů. Praha: Fakulta národohospodářská VŠE, 2001. ISBN 80-245-0260-7.
Jílková, J., Brůha, J. An Exposition of a Computable General Equilibrium Model for the Czech Economy. In: Mathematical Methods in Economics, sborník referátů. Praha: VŠE, 2001, s. 27–32. ISBN 80-245-0196-1.
JÍLKOVÁ, J. Ekonomické nástroje – sen a realita. In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: Globální svět, evropská integrace a české zájmy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. s. 283–290. ISBN 80-246-0378-0.
CHMELÍK, T., JÍLKOVÁ, J. Environmental Tax Reform in the Czech Republic. Umweltorientierte Unternehmensführung und ökologische Steuerreform. Deutschland, Polen und Tschechien im Vergleich. S. 201–220.  Wiesbaden: Gabler, 2001. ISBN 3-8244-7372-0.
2000 JÍLKOVÁ, J.  Aktuální vývoj v Evropské Unii v daních k ochraně životního prostředí. In: Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí IV. Praha, 2000.
1999

KOUMAROVÁ, M., JÍLKOVÁ, J. Modelling the Economic Impacts of Environmental Regulation. In: Modelling and Simulation of Systems. MOSIS 99. Proceedings, Volume 1. Rožnov pod Radhoštěm, 1999. ISBN 80-85988-32-1.

JÍLKOVÁ, J., TOŠOVSKÁ, E. Environmental Damage Liability in the Czech Republic. Czech Business and Trade, 1999, No. 2, p. 9–10.

Jílková, J., Tošovská, E. Haftung für Umweltschäden in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1999, No. 2, S. 9–10.
Jílková, J., Tošovská, E. La responsabilité en matière de dégradation de l´environnement en République tchèque. Industrie et commerce tchèque, 1999, 2, p. 9–10.

Jílková, J., Tošovská, E. Otvetstvennost´ za uščerb nanesennyj okružajuščej srede v Češskoj Respublike. Češskaja torgovla i predprinimatelstvo, 1999, 2, s. 9–10.

Jílková, J., Tošovská,  E. Responisabilidad por los danos causados al medio ambiente en la República Checa. Empresas y negocios en la República Checa, 1999, 2, p. 9–10.

Jílek, J. Jílková, J. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti bank. Politická ekonomie, 67, 1999, č. 6, s. 751–763.
JÍLKOVÁ, J., ŠTĚPÁNEK, Z.  Environmentální pojištění. Pojistné rozpravy, 5, 1999, s. 75–85.
JÍLKOVÁ, J. Osterweiterung der EU und die Rolle der Strukturfonds – Beispiel Tschechische Republik. WSI Mitteilungen, 52, 1999, 6, S. 390–396
JÍLKOVÁ, J. Zdravá výživa a spotřebitel. Příloha časopisu T 93, 36, 1993, č. 10, s. 15–16.
1998 JÍLKOVÁ, J. Studie o možnostech internalizace škod na životním prostředí. Praha: Univerzita Karlova, 1998. ISBN 80-238-3935-7.
ŠTĚPÁNEK, Z., JÍLKOVÁ, J. Malý výkladový slovník z oblasti ekonomiky životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1998. ISBN 80-7212-053-0.
JÍLKOVÁ, J.  Correlation between Economic and Environmental Policies in the Czech Republic. In: Economic Aspects of Environmental Protection. Praha: Charles University Press. 1998. ISBN 80-7184-595-7.
JÍLKOVÁ, J. Die Entwicklung der Wirtschaft in der Tschechischen Republik. Tendenzen der Jahre 1990-1996. In: Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas 1989–1995. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, s. 272–285. ISBN 3-7890-5082-2.
JÍLKOVÁ, J. Environmental Impacts of Government Policy within National Economic Sectors. In MOLDAN, B. et al. Economic Aspects of Environmental Protection. Situation in the Czech Republic.  Praha: Charles University Press, 1998, p. 30–49. ISBN 80-7184-595-7.
JÍLKOVÁ, J. Odpovědnost za životní prostředí. Banky a finance, 1998, č. 4, s. 26–27.
JÍLEK, J., JÍLKOVÁ, J. Je bankovní sektor schopen postavit  se na vlastní nohy bez finanční pomoci? Hospodářské noviny,  1998, č. 194 (6. 10. 1998).
JÍLEK, J., JÍLKOVÁ, J. (Ne) všude stále platí: Kdo maže, ten jede. Hospodářské noviny, 1998, roč. XLII, č. 204, s. 10. ISSN 0862-9587.
JÍLKOVÁ, J., HÁJEK, M. Mimorozpočtové fondy jako nástroj státní politiky životního prostředí. Finance a úvěr, 1998, roč. 48, č. 3, s. 167–178.
Jílek, J., Jílková, J. The Reaction of Residents and Nonresidents to the Widening of the Intervention Band of the Czech Koruna. Eastern European Economics, 1998, s. 66–81. ISSN 0012-8775/1998
1997 JÍLKOVÁ, J. Souvislosti hospodářské a ekologické politiky v České republice. In MOLDAN, B. a kol. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1997, s. 31–45. ISBN 80-7184-434-9.
JÍLKOVÁ, J. Ekologická politika. In ŽÁK, M. Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997, s. 121–141.
LAUBER, J.,  JÍLKOVÁ, J. Analýza a optimalizace nákladů při snižování emisí ve vybraném regionu. In:  Mathematical Methods in Economics 1996. Prague: University of Economics Prague, Department of Econometrics, 1997, s. 187–195.
JÍLKOVÁ, J. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí v podmínkách Evropské unie. In: Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí III. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 1997.
LAUBER, J., JÍLKOVÁ, J. Optimization modelling as a tool for cost reduction in environmental policy. In: Proceedings of the Mathematical Methods in Economics. International Scientific Conference on the Occasion of the 20th Anniversary of Foundation of the Faculty. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 1997.
JÍLEK, J., JÍLKOVÁ, J. Konkurence mezi burzovním a mimoburzovním kapitálovým trhem je vždy prospěšná. Hospodářské noviny, 41, 1997, č. 37, s. 6.
JÍLKOVÁ, J. The situation in Czechoslovakia at the beginning of transformation. (Rec.: KŘOVÁK, J., Current Economics and Politics (ex-) Czechoslovakia. Jericho (New York) : New Science Publishers, 1994.) In: Prague Economic Papers, 1997, č. 2, s. 188–191. ISSN 1210-0455.
Jílek, J., Jílková, J. Foreign exchange positions and risks of czech banks. Prague Economic Papers, 1997, č. 1, s. 46–52.
Jílek, J., Jílková, J. Reakce rezidentů a nerezidentů na rozšíření fluktuačního pásma pro kurz české koruny. Politická ekonomie, 1997, č. 3, s. 390–400.
HÁJEKk, M., JÍLKOVÁ, J. Státní fond životního prostředí. Ekonom, 1997, č. 34, s. 25. 
JÍLKOVÁ, J. Státní ekologická politika. In Česká ekonomika v 90. letech, Acta oeconomica pragensia, 1997, roč. 5, č. 3, s. 209–216. ISSN 0572-3043.
JÍLKOVÁ, J. Situace v Československá na počátku transformace. Politická ekonomie, 4, 1997,s.  617–619.
1996

JĹKOVÁ, J. Obchodovatelná emisní povolení.Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. ISBN 80-7078-376-6.

ŠKALOUD, J., JÍLKOVÁ, J. Ecological Politics of the Czech Republic and the Politics of Sustainable Development. In: IPSA Roundtable Conference, Pro Sus. The Norwegian Academy of Science and Letters, 1996. 
JÍLKOVÁ, J. Odpovědnost za škody na životním prostředí – Česká republika a Evropská unie. In Podnikání na novém trhu životního prostředí. Sborník příspěvků z workshopu. Praha: The Regional Environmental Center, 1996,  s. 29–34.
JÍLKOVÁ, J. Čí je vzduch? Lidové noviny, 9. 8. 1996.

1995 

JÍLKOVÁ, J. Environmental Liability as Element of Long-term Environmental Policy in the Czech Republic. In: Risk Analysis and Management in a Global Economy, Ludwigsburg: Center of Technology Assessment in Baden Württemberg, 1995, s. 143–147. 
JÍLKOVÁ, J.  Souvislosti hospodářské a ekologické politiky. In: Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí II. sborník přednášek. Pardubice: Česká společnost pro životní prostředí, 1995, s. 48–51.
JÍLKOVÁ, J. Spory o mechanismy životního prostředí. Hospodářské noviny, 3. 11. 1995.
Jílek, J., Jílková J. Zemědělská politika a smlouva GATT. Hospodářské noviny, 24. 3. 1995.
JÍLKOVÁ, J. Nástroje ekologické politiky a veřejná volba. Acta oeconomica pragensia, 3, 1995, č. 4. s. 17–28. ISSN 0572-3043.
1994  JÍLKOVÁ, J. Výsledky ekologicky hospodařících podniků. In: NEUERBURG, W., PADEL, S. Ekologické zemědělství v praxi. Praha, 1994. s. 90–98.
JÍLKOVÁ, J. Odbyt bioproduktů a spotřebitel. In: NEUERBURG, W., PADEL, S. Ekologické zemědělství v praxi. Praha 1994. s. 99–108.
JÍLKOVÁ, J. Možnosti a problémy uplatnění plateb v ekologické politice České republiky. Praha: Univerzita Karlova, 1994. s. 45–49.
JÍLKOVÁ, J. Životní prostředí a ekologická politika z pohledu ekonomie. In: BOHANES, J. (ed.): Politologický sborník. Brno: Mezinárodní politologický ústav právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 65–80.
JÍLKOVÁ, J., JÍLEK, J. Co lze očekávat od obchodů s deriváty? Hospodářské noviny, 19. 5. 1994.
Hadrabová, A., Jílková, J. Die Umweltschutzregelung in der Tschechischen Republik. Giesserei Rundschau, 41, 1994, H. 7/8, s. 8–12.
1993  ŠAUER, P. a kol. Základy ekonomiky životního prostředí. Praha: VŠE, 1993. (spoluautor)
KRAUS, J. a kol. Výkladový slovník agrární ekonomiky. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1993. (spoluautor). 
KRAUS, J. a kol. Česko-německý dodatek k výkladovému slovníku agrární ekonomiky. Praha:  Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1993. (spoluautor).
JÍLKOVÁ, J. Podmínky a možnosti uplatnění ekonomických nástrojů v ekologické politice. In: Ekonomická přestavba a ekologická politika v ČR. Praha, 1993. s. 10–14.
JÍLKOVÁ, J. Ekonomika ekologického podniku. Příloha časopisu T 93, 36, 1993, č. 10, s. 10–11

JÍLKOVÁ, J. Útlumové programy v agrární politice Evropského společenství. Acta oeconomica pragensia, 1993, č. 2, s. 57–67. ISSN 0572-3043.

1992 JÍLKOVÁ, J., SEMRÁD, L. Dotační politika alternativního zemědělství v České republice. Zemědělská ekonomika, 38, 1992, č. 9–10, s. 731–736. ISSN 0139-570X.
JÍLKOVÁ, J. Prodej bioproduktů v Praze. Zemědělská ekonomika, 38, 1992, č. 9–10, s. 771–JÍLKOVÁ, J. Ekonomický pohled na alternativně hospodařící zemědělský podnik. Zemědělská ekonomika, 38, 1992, č. 9–10, s. 785–791.
1991 

JÍLKOVÁ, J. Biologické zemědělství a alternativní výroba potravin – ekonomické otázky. Studie VTR, ÚVTIZ, Ř. Rostl. Výr., 1991, č. 8. 70 s.

JÍLKOVÁ, J. Vztah zemědělství k životnímu prostředí, In: HADRABOVÁ, A. a kol. Ekonomika a řízení péče o životní prostředí. Praha: VŠE, 1991. 
ŠAUER, P., JÍLKOVÁ, J. Vom Plan zum Markt: Proien, 1991. s. 195–204.

ŠAUER, P., JÍLKOVÁ, J. Vom Plan zum Markt: Probleme Ostmitteleuropas im sozioökonomischen Umbruch. In: Demokratisierung und Sicherheit in Europa. Wien 1991. s. 195–204.

JÍLKOVÁ, J. Biologický statek v NDR. Lidová demokracie, 46, 1991, č. 87.

Remtová, K., Jílková, J. Posuzování investičních akcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí ve vybraných zemích. Acta oeconomica pragensia, 1991, č. 2, s. 30–45.

JÍLKOVÁ, J. Možnosti a podmínky rozvoje alternativního zemědělství v Československu. Acta oeconomica pragensia, 1991, č. 2, s. 90–104.

1990

JÍLEK, J., JÍLKOVÁ, J. Studium zemědělství na vysokých školách v USA. Řízení VTR v zemědělství, 19, 1990, č. 1–2, s. 83–97.

JÍLKOVÁ, J. Zemědělská ekonomika na Purdue Univerzity v USA. Zemědělská ekonomika, 36, 1990, č. 9, s. 779–784.
1989 JÍLKOVÁ J. Zemědělství a životní prostředí. Praha:  Horizont, 1989. 
Jílková, J. Organizace a řízení velkého zemědělského podniku v NDR. Ekonomika polńohospodárstva, 28, 1989, č. 1, s. 42–43.
Jílek, J., Jílková, J. Pěstování chmele v USA. Chmelařství, 62, 1989, č. 12, s. 180–184.
1988 JÍLKOVÁ, J. Technologie I. Rostlinná výroba (obecná část). Praha: VŠE, 1988.
1986 Jílková, J., Daňhel, J. Filozofická kategorie nutnosti a nahodilosti a pojištění. Pojistný obzor, 63, 1986, č. 5, s. 133–139
1985 JÍLKOVÁ, J.  Rozbory režijních nákladů (část kap. 1), In: ZAVÍRAL J. a kol. Rozbory hospodářské činnosti II. Praha: VŠE, 1985. 

JÍLKOVÁ, J. Vztah zemědělství a životního prostředí, In: MIKOVÁ, L. a kol. Ekonomika a řízení péče o životní prostředí. Praha: VŠE, 1985. 

1984 DOSTÁLOVÁ, J. Výnosy, náklady, efektivnost. Věstník ČSAZ, 31, 1984, č. 3, s. 179–181.
1982 Dostálová, J., Löffler, J. Zu einigen Aspekten der Bestimmung der Leitungseffektivität in der Landwirtschaft. Wissenschaftliche Zeitschrift der WPU Rostock, 31, 1982, č. 7, s. 5–7.