e-academia

network akademických pracovníků

Regionální politika a evaluace

Kompetenční tým se zaměřuje na oblast řešení odborných analýz veřejných výdajových programů (národních i evropských) v oblasti regionální a sociální politiky EU a Společné zemědělské politiky EU. Tým odborníků dlouhodobě pracuje na vědeckovýzkumných i komerčních projektech, které se týkají např. evaluace dopadů a přínosů projektů podpořených z RP EU, podmiňujících faktorů regionálního rozvoje, a na řadě odborných analýz pro některá ministerstva v ČR. Hlavní filosofií tohoto přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost členů kompetenčního týmu s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

Spolupracují s námi

Výstupy